หน้าแรก

Welcome to your site! This is your homepage, which is what most visitors will see when they come to your site for the first time.

บทความวิชาการ

Universal Design

บทบาทหน้าที่หนึ่งของนักออกแบบ   ที่เสนอความเท่าเทียมแก่ผู้บริโภค                          Universal Design หรือ UD   อาจจะอธิบายความ ออกมาหลากหลาย แต่มีนัยคล้ายกัน     คือผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผู้บริโภค / ผลิตภัณฑ์เพื่อทุกคน / การออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อบุคคลทุกเพศทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย / Universal Design มีความมุ่งหมายให้เป็น Design  for all / ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จากอย่างเดียวกันด้วยกันได้

Eco Design

https://www.youtube.com/watch?v=3sOeSkTUTA0 Eco Design หลักการของ Eco Design Eco Design หมายถึง วิธีการออกแบบอย่างครบวงจรเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและหลีกเลี่ยงผลกระทบที่ จะทำลายสิ่งแวดล้อม อาจกล่าวได้ว่าเป็นกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวด ล้อมแบบบูรณาการ ซึ่งมีความหมายรวมถึง การวิเคราะห์สมรรถนะทางด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ การจัดการซากที่หมดอายุ การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกช่วงของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ควบคู่กับการวิเคราะห์ปัจจัยด้านอื่นๆ เช่น ต้นทุน การควบคุมกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการตลาด เป็นต้น

About

You might be an artist who would like to introduce yourself and your work here or maybe you’re a business with a mission to describe.

Blog

Contact

This is a page with some basic contact information, such as an address and phone number. You might also try a plugin to add a contact form.