Week

Week 1

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับรายวิชา

Week 2

กิจกรรมที่ 1

บทที่ 1 แนวคิดในการวิเคราะห์และออกแบบด้านมัลติมีเดีย

Week 3

กิจกรรมที่ 2

Week 4

บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *