10 Replies to “กิจกรรม 1”

 1. กลุ่ม The End Avenger
  สมาชิกในกลุ่ม
  1.นาย สมพงษ์ เจริญกุล 5911503646
  2. นาย จิรภัทร เจียมอนุกูลกิจ 5911501152
  3. นาย ศรายุธ แขวงรัมย์ 5911502341
  4. นาย อัฑฒ์วิชญ์โรจน์ สุมังคะ 5911503695

Leave a Reply to นายฤทธิชัย วงษ์สำราญ Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *