MT3602 course outline

ประมวลการสอนรายวิชา

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

************************************************************************

รหัสวิชาMULT3602

ชื่อวิชา (ภาษาไทย) การเขียนโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์

(ภาษาอังกฤษ) Computer Game Programming

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

อาจารย์ผู้สอน อ.ไพโรจน์ สมุทรักษ์

สาขาวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ภาควิชา วิทยาศาสตร์ประยุกต์

คำอธิบายรายวิชา

แนวความคิดและระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรมเกม การออกแบบเกมเชิงวัตถุ การออกแบบเกมดั้งเดิมเทียบกับการออกแบบเกมเชิงวัตถุ รูปแบบการเขียนโปรแกรมเกม ขอไดเปรียบของซอฟตแวรเชิงวัตถุภาษาเชิงวัตถุและการนํามาใชพัฒนาเกมคอมพิวเตอร

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจคณิตศาสตร์สำหรับมัลติมีเดียเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบการเรียนวิชาโครงการนักศึกษาและใช้ในการทำงานในอนาคต

1) เพื่อให้นักศึกษารู้หลักการเกี่ยวกับวิธีการเขียนโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์

2) เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการออกแบบเกม

3) เพื่อให้นักศึกษามีเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการเขียนโปรแกรมเกมและการออกแบบเชิงวัตถุ

4) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการนำแนวคิดและวิธีการเขียนโปรแกรมเกมไปใช้ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์

วัน – เวลาที่สอนและห้องเรียน

วันอาทิตย์ เวลา 8:30-12:15 ห้อง 15-0504

แผนการสอน

สัปดาห์ที่ วันเดือนปี เนื้อหา กิจกรรมการสอน
1 13/08/60 แนะนำพื้นฐานส่วนประกอบที่สำคัญในการเขียนโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันทบทวนหลักการการเขียนโปรแกรม – บรรยายด้วย PowerPoint

– ซักถาม

– ยกตัวอย่างประกอบ

2 20/08/60 กระบวนการพัฒนาโปรแกรมเกม และการวิเคราะห์และออกแบบผังงานการเขียนโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์การพัฒนาเกมเพื่อให้เกิดความคิดในทางสร้างสรรค์ ศึกษาวิธีการนำความรู้และประสบการณ์จากศาสตร์แขนงต่าง ๆมาประยุกต์เพื่อสร้างสรรค์ซอฟท์แวร์เกมอย่างเป็นลำดับขั้นตอน – บรรยายด้วย PowerPoint

– ซักถาม

– ยกตัวอย่างประกอบ

– ฝึกปฏิบัติโดยผู้เรียน

3 27/08/60 – โปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming, OOP) สำหรับการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์  
– วิธีการออกแบบโปรแกรม– การเปรียบเทียบการออกแบบเกมแบบต่างๆ– การเขียนโปรแกรมเกมโดยใช้ script
– บรรยายด้วย PowerPoint

– ซักถาม

– ยกตัวอย่างประกอบ

– ฝึกปฏิบัติโดยผู้เรียน

4 03/09/60 สอบเก็บคะแนน

– ตัวแปร และฟังก์ชัน ประเภท ชนิด วิธีการใช้งาน

– พื้นฐานการใช้ conventions และโครงสร้าง syntax เช่น เครื่องหมาย . dot operators, เครื่องหมาย;semi-colons, indentation และการใส่คำอธิบายในการเขียนโปรแกรม

– บรรยายด้วย PowerPoint

– ซักถาม

– ยกตัวอย่างประกอบ

– ฝึกปฏิบัติโดยผู้เรียน

5 10/09/60 Game Performance และการวัดค่า กระบวนการวัดประสิทธิภาพในเกม – บรรยายด้วย PowerPoint

– ซักถาม

– ยกตัวอย่างประกอบ

– ฝึกปฏิบัติโดยผู้เรียน

6 17/09/60 – โครงสร้งโปรแกรมแบบทางเลือก (If)

– โครงสร้างโปรแกรมแบบวนซ้ำ (Loop) for, foreach, while, do while

– บรรยายด้วย PowerPoint

– ซักถาม

– ยกตัวอย่างประกอบ

– ฝึกปฏิบัติโดยผู้เรียน

7 24/09/60 สอบกลางภาค

 

8 01/10/60 – การเรียกใช้งานตัวแปร

– การเรียกใช้ฟังก์ชัน ขอบเขต การเข้าถึง และส่วนประกอบ

– การใช้งานฟังก์ชันเฉพาะ เช่น Awake(), Start()

– บรรยายด้วย PowerPoint

– ซักถาม

– ยกตัวอย่างประกอบ

– ฝึกปฏิบัติโดยผู้เรียน

9 08/10/60 การอัพเดตค่าตัวแปร และฟังก์ชัน

– การใช้งานฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์

– บรรยายด้วย PowerPoint

– ซักถาม

– ยกตัวอย่างประกอบ

– ฝึกปฏิบัติโดยผู้เรียน

10 15/10/60 – การเปิด/ปิดใช้งาน คอมโพเนนต์

– การเซตค่าแอคทีฟให้วัตถุในเกม

– การหมุน การเคลื่อนย้าย วัตถุ

– การทำลายวัตถุ

– บรรยายด้วย PowerPoint

– ซักถาม

– ยกตัวอย่างประกอบ

– ฝึกปฏิบัติโดยผู้เรียน

11 22/10/60 – การใช้งาน คลาส instantiate

– การใช้งาน arrays

– การใช้ฟังก์ชัน Invoke

– การใช้งาน enumerations

– บรรยายด้วย PowerPoint

– ซักถาม

– ยกตัวอย่างประกอบ

– ฝึกปฏิบัติโดยผู้เรียน

12 29/10/60 สอบเก็บคะแนน
13 05/11/60 AI Concept ในเกมการใชงาน AI ในเกมหลักการและวิธีเลือกใช้AI หลักการ Spawn Enemy หรือ Enemy Management ทฤษฏีการทํา Path Finding ในแบบต่างๆ เช่น Way Point – บรรยายด้วย PowerPoint

– ซักถาม

– ยกตัวอย่างประกอบ

– ฝึกปฏิบัติโดยผู้เรียน

14 12/11/60 ทางเลือกในการพัฒนาเกมหลักการของ Game EngineการเลือกใชGame Engineอาชีพในการพัฒนาเกม และทางเลือกเพื่อเป็นนักพัฒนาเกมในอนาคต การประยุกตกับการพัฒนาเกม – บรรยายด้วย PowerPoint

– ซักถาม

– ยกตัวอย่างประกอบ

– ฝึกปฏิบัติโดยผู้เรียน

15 19/11/60 นำเสนอโครงงานเกมคอมพิวเตอร์ – บรรยายด้วย PowerPoint

– ซักถาม

– ยกตัวอย่างประกอบ

– ฝึกปฏิบัติโดยผู้เรียน

16 26/11/60 นำเสนอโครงงานเกมคอมพิวเตอร์ – บรรยายด้วย PowerPoint

– ซักถาม

– ยกตัวอย่างประกอบ

– ฝึกปฏิบัติโดยผู้เรียน

การวัดผลและการประเมินผล

  1. การวัดผล

1.1 คะแนนระหว่างภาค 70 คะแนน

1.1.1 สอบย่อย 20 คะแนน

1.1.2 การค้นคว้าวิเคราะห์กรณีศึกษาการนำเสนอรายงานการทำงานกลุ่มการส่งงาน

ตามที่มอบหมาย 10 คะแนน

1.1.3 คะแนนสอบกลางภาค 40 คะแนน

 

1.2 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

  1. การประเมินผล

คะแนน ค่าระดับคะแนน

80 – 100 A

75 – 79 B+

70 – 74 B

65 – 69 C+

60 – 64 C

55 – 59 D+

50 – 54 D

0 – 49 F

ตำราหลัก

  1. Michael Dawson, Beginning C++Through Game Programming, Third Edition 2011.

 

เอกสารประกอบ

เว็บไซต์

  1. http://unity3d.com/

 

E – mailของอาจารย์ผู้สอน phairoj.s@chandra.ac.th, psteach2013@gmail.com