การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติเรื่องทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย สำหรับนักศึกษาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

The Development of 3D For Forest Resource in Thailand for Students Natural Resoruce Environment for Lift

กรกนก ศิริโวหาร ราชันต์ บุญรินทร์ และ ไพโรจน์ สมุทรักษ์

บทคัดย่อ

การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3มิติ เรื่องทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทยสำหรับนักศึกษาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์และออกแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย 2) เพื่อพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่ของผู้ได้รับชมสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทยทำการออกแบบและพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ การประเมินความพึงพอใจกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักศึกษารายวิชา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตจำนวน 40 คน  

ผลการวิจัยพว่านักศึกษารายวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตความสนใจในสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทยจำแนกความพึงพอใจของผู้ใช้ออกเป็น 3 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยระดับดีมาก ได้แก่ ด้านคุณภาพ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.98 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.18 ค่าเฉลี่ยระดับดีเท่ากัน ได้แก่ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.47 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 และรองลงมาได้แก่ด้านภาพรวมโดยมีค่าเฉลี่ย 3.84 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87  ผลสรุปด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย โดยมีค่าเฉลี่ย 4.48 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 อยู่ในระดับดี ผู้ได้รับชมสื่อ มีความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

ABSTRACT

The development of 3D animation media on forest resources in Thailand for students’ natural resources and environment for life, purpose 1) analyze and design 3D animation media on forest resources in Thailand,
2) develop 3D animated media on forest resources in Thailand, 3) study the satisfaction of media. The design and development of 3D animation media through expert assessment. Evaluation of the satisfaction of the sample used a student natural resources and environment for life 40 people.

The research found that satisfaction was divided into 3 aspects:  the average was very good quality was 4.98 and the standard deviation was 0.18. The average was 4.47 and the standard deviation was 0.59. The overall score average was 3.84 and the standard deviation 0.87. Summary of satisfaction with 3D Animation media on forest resources in Thailand, the average was 4.48 and the standard deviation 0.74 was good quality. The media have a better understanding of the importance of forest resources in Thailand.

คำสำคัญ— สื่อแอนิเมชัน 3มิติ; ทรัพยากรป่าไม้; รายวิชา   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต;

  1.  บทนำ

ในปัจจุบันของทรัพยากรป่าไม้ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยมีการลดลงของป่าไม้อย่างมาก[1] ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสมดุลย์ทางธรรมชาติและวิถีชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะชาวเกษตรกรชาวไร่ชาวนา ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำป่าไหลหลากฝนแล้งฝนไม่ตกตามฤดูกาลและการบุกรุกพื้นที่ป่าในหลายพื้นที่ เป็นเงื่อนไขของความขัดแย้งในสังคมระหว่างกลุ่มผู้บุกรุกและเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่ตลอดเวลารวมถึงปัญหาน้ำท่วมและเขาหัวโล้นที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งหากปัญหาต่างๆไม่ได้รับการแก้ไข ทำให้ไม่เกิดความเป็นสันติภาพรวมทั้งวิกฤติกาลของความสมดุลยของสภาวะแวดล้อมเนื่องมาจากการละเลยของรัฐในปีพุทธศักราช 2555 จากการตรวจสอบของกรมป่าไม้ พบว่าพื้นที่ป่าไม้ในประเทศเหลืออยู่ประมาณ 171,586 ตารางกิโลเมตรคิดเป็นร้อยละ 33 ของพื้นที่ที่ดินในประเทศไทยเมื่อเทียบกับเนื้อที่ป่าไม้เมื่อ 50 ปีที่ผ่านมา มีเนื้อที่ป่าไม้ลดลงถึงร้อยละ 50 ของที่เคยมี ซึ่งถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานของความสมดุลยตามระบบนิเวศน์ของประเทศซึ่งรัฐบาลได้กำหนดไว้ในปีพุทธศักราช 2528 ว่าอย่างน้อยจะต้องมีพื้นที่ป่าไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศจึงจะสามารถรักษาสมดุลยทางระบบนิเวศน์วิทยาในประเทศไทยได้ คือ พื้นที่ป่าไม้ที่มีในปัจจุบันน้อยกว่ามาตรฐานที่รัฐบาลกำหนดไว้ถึงร้อยละ 14 ของพื้นที่ของประเทศไทยทั้งหมด[2]

            ทรัพยากรป่าไม้ที่ลดน้อยลงก็มีปัจจัยหลายๆ ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ทำให้มีผลกระทบตามมาและวิธีการแก้ปัญหาที่ควรจะทำ คือ การประหยัดพลังงานการปลูกต้นไม้การลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ประชาคมโลกได้เริ่มเห็นความสำคัญของปัญหาและเริ่มหาทางแก้ไข เพราะปัญหานี้เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบถึงกันทั่วโลก ประเทศต่างๆจึงต้องร่วมมือกันและช่วยเหลือกัน ประเทศที่ร่ำรวยควรช่วยเหลือประเทศที่ยากจน ประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีควรนำเทคโนโลยีของตนไปเผยแพร่ให้กับประเทศที่กำลังพัฒนา มีการจัดเก็บภาษีเพื่อนำไปปลูกป่าเนื่องจากบางประเทศมีเงินแต่ไม่มีพื้นที่ ในขณะที่อีกประเทศมีพื้นที่แต่ไม่มีเงิน นอกจากนี้ยังควรค่อยๆ ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากจนเกินควร

  1. 2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบันสื่อแอนิเมชันเข้ามามีบทบาทในการใช้เป็นสื่อเพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการใช้สื่อที่เป็นแอนิเมชันนั้น สามารถครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้อย่างดี การทำแอนิเมชัน เรื่อง ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย จะถูกนำมาใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

       ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์อื่นๆ เพราะ ป่าไม้เป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัยสี่ คือ อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคสำหรับมนุษย์และยังมีประโยชน์ในการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมถ้าป่าไม้ถูกทำลายลงไปมากๆ ย่อมส่งผลการะทบต่อสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ดิน น้ำ อากาศ และโดยเฉพาะสัตว์ป่าก็จะไร้ที่อยู่อาศัย ป่าไม้เป็นมรดกทางธรรมชาติที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยจึงควรค่าแก่การอนุรักษ์เป็นอย่างมาก หากสามารถอนุรักษ์ผืนป่าของประเทศไว้ได้ ก็จะมีแหล่งที่ช่วยในการดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และคืนแก๊สออกซิเจนสู่บรรยากาศก็จะมีส่วนช่วยในการลดโลกร้อน

            คณะผู้วิจัยจึงเห็นว่าในการเรียนการสอนของวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต มีการเรียนการสอน เกี่ยวกับ เรื่อง ทรัพยากรป่าไม้จึงจะนำสื่อแอนิเมชันนี้มาช่วยให้ผู้ที่ศึกษาตระหนักถึงความสำคัญและปัญหาของป่าไม้ในประเทศไทย

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้

กระบวนการที่ทำให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด คนสามารถเรียนได้จากการได้ยินการสัมผัส การอ่าน การใช้เทคโนโลยี[3] การเรียนรู้ของเด็กและผู้ใหญ่จะต่างกัน เด็กจะเรียนรู้ด้วยการเรียนในห้อง การซักถาม ผู้ใหญ่มักเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ที่มีอยู่ แต่การเรียนรู้จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ผู้สอนนำเสนอ โดยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ผู้สอนจะเป็นผู้ที่สร้างบรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ ที่จะให้เกิดขึ้นเป็นรูปแบบใดก็ได้ เช่น ความเป็นกันเอง ความเข้มงวดกวดขัน หรือความไม่มีระเบียบวินัย สิ่งเหล่านี้ผู้สอนจะเป็นผู้สร้างเงื่อนไข และสถานการณ์เรียนรู้ให้กับผู้เรียน ดังนั้น ผู้สอนจะต้องพิจารณาเลือกรูปแบบการสอน รวมทั้งการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน

การเรียนรู้ตามทฤษฎีของเมเยอร์(Mayor) ในการออกแบบสื่อการเรียนการสอนการวิเคราะห์ความจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญและตามด้วยจุดประสงค์ของการเรียนโดยแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆ3 ส่วนด้วยกันพฤติกรรมควรชี้ชัดและสังเกตได้เงื่อนไขพฤติกรรมสำเร็จได้ควรมีเงื่อนไขในการช่วยเหลือมาตรฐานพฤติกรรมที่ได้นั้นสามารถอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดผู้เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงเนื้อหาควรถูกสร้างในภาพรวมความต่อเนื่อง (continuity) การเรียนรู้ตามทฤษฎีของบรูเนอร์
(Bruner)ความรู้ถูกสร้างหรือหล่อหลอมโดยประสบการณ์ ผู้เรียนมีบทบาทรับผิดชอบในการเรียน ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความหมายขึ้นมาจากแง่มุมต่างๆ ผู้เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง ผู้เรียนเลือกเนื้อหาและกิจกรรมเอง เนื้อหาควรถูกสร้างในภาพรวม

 

 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

นันท์ชนก พานไธสง [4] และ ศิโรรัตน์ กุลวงศ์ (2559) ได้ศึกษาวิจัยสื่อเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ด้วยแอนิเมชัน 2 มิติเรื่อง ทรัพยากรน้ำสำหรับประถมศึกษาปีที่ 3 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ด้วยแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ทรัพยากรน้ำและเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้สื่อเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ด้วยแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ทรัพยากรน้ำกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองโสน คัดเลือกแบบเจาะจง จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ สื่อเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ด้วยแอนิเมชัน 2 มิติและแบบศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ด้วยแอนิเมชัน 2 มิติ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาสื่อเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ด้วยแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ทรัพยากรน้ำ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ลงชื่อเข้าใช้ ทดสอบก่อนเรียน หน้าเนื้อหา และแสดงผลการทดสอบ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยสื่อเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ด้วยแอนิเมชัน 2 มิติโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก

            ชุมพล จันทร์ฉลอง [5] และ อมีนา ฉายสุวรรณ (2559) ได้ทำการวิจัยการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง เทพ 3 ฤดู กับการลดโลกร้อนการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องเทพ 3 ฤดู กับการลดโลกร้อน เพื่อหาคุณภาพของการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องเทพ 3 ฤดู กับการลดโลกร้อน เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้สนใจที่มีต่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องเทพ 3 ฤดู กับการลดโลกร้อน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยใช้วิธีจับสลาก ซึ่งจับสลากได้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 25 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องเทพ 3 ฤดู กับการลดโลกร้อนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบบประเมินคุณภาพของการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องเทพ 3 ฤดู กับการลดโลกร้อน แบบประเมินความความพึงพอใจของผู้สนใจที่มีต่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องเทพ 3 ฤดู กับการลดโลกร้อน ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินคุณภาพการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องเทพ 3 ฤดู กับการลดโลกร้อนที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ รวมคุณภาพทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.54 ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้สนใจที่มีต่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องเทพ 3 ฤดู กับการลดโลกร้อน ที่ประเมินโดยกลุ่มตัวอย่าง รวมคุณภาพทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.10 ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี

รวิวรรณ อินทรวงส์สักดิ์ [6]  (2556) ได้ทำการวิจัย ผลแอนิเมชันที่มีต่อความตระหนัก เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของแอนิเมชันที่มีต่อความตระหนัก เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อแอนิเมชัน เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) ในภาคการศึกษาที่ 1/2557 จำนวนทั้งสิ้น 39 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้ตัวแทนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1 ห้องเรียน ได้แก่ ห้อง ม. 3/2 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่ แบบวัดความตระหนัก และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติไคสแควร์ ผลการวิจัยพบว่า ผลความตระหนักก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแอนิเมชัน เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่มี 4 รายข้อ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแอนิเมชัน เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย =4.70)

 

  1. 3. วิธีการดำเนินงานวิจัย

วิธีการดำเนินงานวิจัยการพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติเรื่องทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย สำหรับนักศึกษาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

  • การวางแผนและดำเนินงาน

ศึกษาปัญหา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ ข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย

  • เขียนบทดำเนินเรื่อง [7]

ทำการเขียนบทดำเนินเรื่อง แสดงในรูปที่ 1

  3) ออกแบบตัวละครและฉาก 

  4) การสร้างแอนิเมชัน

      ปั้นโมเดล 3 มิติ ใส่พื้นผิววัตถุให้กับโมเดล 3 มิติ ทำการ Rigging รวบรวมโมเดล 3 มิติ เพื่อนำมาสร้างเป็นแอนิเมชัน แสดงในรูปที่ 2

  5) ตรวจสอบและแก้ไข้หากเกิดข้อผิดพลาด

  6) การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ /การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง

  7) จัดทำเล่มสรุปผลการวิจัย

 

 

 

 

ตารางที่ 1 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 40 คน

รายการประเมิน

 

S.D

ด้านคุณภาพ

– การออกแบบมีความเหมาะสม

4.83

0.57

– รูปแบบและสีมีความสวยงาม

4.82

0.79

– การใช้เสียงเพลงและดนตรีประกอบมีความเหมาะสม

4.82

0.77

– ระยะเวลาของสื่อมีความเหมาะสม

4.83

0.65

– ภาพและเนื้อหามีความชัดเจน

4.87

0.73

ด้านประโยชน์ที่ได้รับหลังจากรับชมสื่อ

– สื่อชุดนี้นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

4.15

0.76

– สื่อชุดนี้ดูแล้วให้ความรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้

4.90

0.57

– สื่อชุดนี้สามารถสร้างจิตสำนึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ได้

4.87

0.61

ด้านภาพรวม

– ความสวยงามของภาพในสื่อ

4.16

0.63

– ความเหมาะสมของสื่อแอนิเมชั่นกับเนื้อเรื่องทรัพยากรป่าไม้

4.87

0.57

– ภาพรวมเข้าใจง่าย

4.85

0.78

– เสียงดนตรี/เสียงเพลงประกอบ

4.21

0.66

– ผู้ใช้งานได้เรียนรู้สื่อแบบใหม่

4.53

0.78

เฉลี่ยรวม

4.67

0.68

 

  1. 4. ผลการดำเนินงาน

ผลการประเมินแบบสอบถามของสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย สำหรับนักศึกษารายวิชา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต จาก ในการให้นักศึกษารายวิชา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต จำนวน 40 คน โดยนำคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยและผลสรุปว่า ผลตารางความพึงพอใจหลังจากได้ทดลองรับชมสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย สำหรับนักศึกษารายวิชา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน แสดงดังตารางที่ 1  การวิเคราะห์ผลความคิดเห็นจากแบบประเมินความพึงพอใจของสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย สำหรับนักศึกษารายวิชา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต ได้ทำการประเมินแบบสอบถาม จากนักศึกษารายวิชา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต จำนวน 40 คนโดยนำคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย และได้ผลสรุปว่า สื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย สำหรับนักศึกษาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต ด้านภาพรวม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ตัวอย่าง Storyboard

 

 

                   (ก)                               (ข)

 

 

                   (ค)                               (ง)

 

 

รูปที่ 2 ภาพจากสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ / (ก) ฉากโลกเป็นฉากนำเข้าเรื่อง / (ข)ฉากป่าไม้เป็นฉากที่ทำให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของป่าไม้/ (ค) ฉากกระดูกเป็นฉากที่สื่อถึงการลดลงของสัตว์ป่า / (ง) ฉากสุดท้ายสื่อถึงการชักชวนให้คนที่ได้รับชมช่วยกันปลูกต้นไม้

 

มีค่าเฉลี่ยระดับดีมากเท่ากัน ได้แก่ ด้านคุณภาพโดยมีค่าเฉลี่ย 4.58 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 และรองลงมา ได้แก่ ด้านความน่าสนใจ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.69 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48  ที่มีค่าเฉลี่ยระดับดี ได้แก่ ด้านเนื้อหาโดยมีค่าเฉลี่ย 4.33 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65

       ผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย สำหรับนักศึกษาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 4 คน โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยผลสรุปคือ คุณภาพของสื่อแอนิเมชัน
3 มิติ เรื่องทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย สำหรับนักศึกษาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.54 และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.54 โดยจำแนกออกเป็น 3 ด้านได้แก่ ด้านคุณภาพ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.42 ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 ด้านเนื้อหา โดยมีค่าเฉลี่ย 4.00 ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67ด้านความน่าสนใจ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.67 ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.4

5 สรุปผลการวิจัย

       คณะผู้วิจัยได้พัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย สำหรับนักศึกษาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต พัฒนาสื่อแอนิเมชันดังกล่าว โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator[8] ใช้ในการออกแบบตัวละครและทำสตอรี่บอร์ด โปรแกรม 3D Blender[9] ในการพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ โปรแกรม Adobe After Effect[10] ในการใส่เอฟเฟคเพิ่มเติมให้กับสื่อแอนิเมชัน โปรแกรม Adobe Premiere Pro ในการตัดต่อการทำงานของสื่อแอนิเมชัน ให้ผู้ใช้สื่อได้เข้าใจถึงเนื้อหาและความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้  ผลการประเมินความพึงพอใจของสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย สำหรับนักศึกษาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.67 และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.68 จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 40 คน และผู้เชี่ยวชาญ 4 คน เหตุผลที่เป็น 3D เพราะสื่อแอนิเมชั่น 2D ถูกนำมาใช้และพบได้ทั่วไปจนชินตา ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการทำ 3D น่าจะมีส่วนในการดึงดูดผู้ที่ได้รับชม ให้มีความสนใจในสื่อมากยิ่งขึ้น แนวทางการพัฒนาต่อไป นำไปพัฒนาต่อยอดสื่อแอนิเมชันในรูปแบบอื่น ๆ ได้และสามารถนำไปปรับใช้กับการพัฒนาสื่อเสมือนจริงได้

 

เอกสารอ้างอิง

[1] มนฤดี ไวทยวรรณ. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต. สำนักพิมพ์สัมปชัญญะ 2558.

[2] ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

      ทรัพยากรธรรมชาติ เรื่อง ป่าไม้. // [ออนไลน์]. //

      สืบค้นที่ : http://easyweb.mnre.go.th

      วันที่ค้นหาข้อมูล : 13 มกราคม 2560.

[3] ปราถนา ชนะศักดิ์. แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้. // [ออนไลน์]. //     สืบค้นที่ : https://www.gotoknow.org/posts /514718 วันที่ค้นหาข้อมูล : 17 กุมภาพันธ์ 2560.

 [4] นันท์นก พานไธสง และ ศิโรรัตน์ กุลวงศ์. สื่อเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ด้วยแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ทรัพยากรน้ำสำหรับประถมศึกษาปีที่ 3 กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านหนองโสน.// [ออนไลน์]. //

      สืบค้นที่ : http://202.29.22.73/conf/nctim

      _2016/file/01/(p443-449)-MTA-119-นันท์ชนก-พานไธสง-มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์%20Edit.pdf.

      วันที่ค้นหาข้อมูล : 13 มกราคม 2560.

 [5] ชุมพล จันทร์ฉลอง และ อมีนา ฉายสุวรรณ. การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง เทพ 3 ฤดู กับการลดโลกร้อน. 2559.// [ออนไลน์]. //

      สืบค้นที่ : https://www.tcithaijo.org/index.phpวันที่ค้นหาข้อมูล : 13 มกราคม 2560.

 [6] รวิวรรณ อินทรวงส์สักดิ์.  ผลของแอนิเมชั่นที่มีต่อความตระหนักเรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,ปทุมธานี. 2556.         // [ออนไลน์]. //

      สืบค้นที่ : http://www.repository.rmutt.ac.th

      วันที่ค้นหาข้อมูล : 13 มกราคม 2560.

[7] Kruuthit. การเขียน Story Board. 2013. // [ออนไลน์]. //สืบค้นที่ : https://kruuthit.wordpress.com

      วันที่ค้นหาข้อมูล : 18 กุมภาพันธ์ 2560.

 [8] การสร้างภาพกราฟิกประกอบรายงาน. คู่มือการใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator. 2559. // [ออนไลน์]. //

      สืบค้นที่ :http://stang.sc.mahidol.ac.th/ait/

      training/PDF/AI.pdf.  

      วันที่ค้นหาข้อมูล : 23 กุมภาพันธ์ 2560.

[9] Teacherx. Blender. // [ออนไลน์]. //

      สืบค้นที่ : http://teacherx555.blogspot.com

      /2014/08/blender.html.

 [10] ศักดิ์ หนูรินทร์. Adobe AfterEffects CS6.

      // [ออนไลน์]. //

      สืบค้นที่ : http://vermillionend.exteen.com/20

      140501/visual-novel

      วันที่ค้นหาข้อมูล : 22 กุมภาพันธ์ 2560.

 [11] Vallop Tocharoenvasin. Adobe Premiere Pro. 2555.

สืบค้นที่ : http://giveuwblog.blogspot.com

.

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับจริง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *