course outline mult3601 (61/2)

ประมวลการสอนรายวิชา

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

**********************************************************************************

รหัสวิชา                   MULT3601

ชื่อวิชา (ภาษาไทย)      การออกแบบและพัฒนาเกม

(ภาษาอังกฤษ)            Computer Development and Game Design

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

อาจารย์ผู้สอน   อ.ไพโรจน์ สมุทรักษ์

สาขาวิชา        เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ภาควิชา          วิทยาศาสตร์ประยุกต์

 

คำอธิบายรายวิชา

          แนวคิดการออกแบบเกมความคิดเชิงสร้างสรรค์วิธีการนำความรู้และประสบการณ์จากศาสตร์แขนงต่าง ๆ ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ และสร้างสรรค์เกมคอมพิวเตอร์อย่างเป็นลำดับขั้นตอน หลักการออกแบบกลไกเกม 3 มิติ เทคนิคการใชซอฟตแวรการสรางและใช้งานเกมเอ็นจิน

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการออกแบบและพัฒนาเกม เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบการเรียนและประสบการณ์ใช้ในการทำงานในอนาคต

  • เพื่อให้นักศึกษารู้หลักการเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเกม
  • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการสร้างสรรค์เกมคอมพิวเตอร์อย่างเป็นลำดับขั้นตอน
  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาโปรแกรมเกมและนำประสบการณ์จากศาสตร์แขนงต่าง ๆมาประยุกต์ใช้ได้

 

วัน – เวลาที่สอนและห้องเรียน

วันพฤหัสบดี เวลา 08:30-12:30 13:30-16:30 ห้อง 15-0505 ชั้น 5 อาคารจันทรากาญจนาภิเษก

 

แผนการสอน

สัปดาห์ที่

วันเดือนปี

เนื้อหา

กิจกรรมการสอน

1

09/08/61

แนะนำพื้นฐานส่วนประกอบที่สำคัญในการออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน

– บรรยายด้วย PowerPoint

– ซักถาม

– ยกตัวอย่างประกอบ

2

16/08/61

แนวคิดการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์
การแบ่งประเภทของเกม

Work1:ออกแบบเกมแนวคิด

– บรรยายด้วย PowerPoint

– ซักถาม

– ยกตัวอย่างประกอบ

– ฝึกปฏิบัติโดยผู้เรียน

3

23/08/61

ขั้นตอนการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์

Work2: หน้าที่ในการพัฒนาเกม

– บรรยายด้วย PowerPoint

– ซักถาม

– ยกตัวอย่างประกอบ

– ฝึกปฏิบัติโดยผู้เรียน

4

30/08/61

ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างเกมคอมพิวเตอร์

สอบย่อยเก็บคะแนนครั้งที่ 1

 

– บรรยายด้วย PowerPoint

– ซักถาม

– ยกตัวอย่างประกอบ

– ฝึกปฏิบัติโดยผู้เรียน

5

06/09/61

Game Performance และการวัดค่า กระบวนการวัดประสิทธิภาพในเกม

 

Work3: เครื่องมือในการรายงานการวัดประสิทธิภาพ พร้อมยกตัวอย่างการวัด

– บรรยายด้วย PowerPoint

– ซักถาม

– ยกตัวอย่างประกอบ

– ฝึกปฏิบัติโดยผู้เรียน

6

13/09/61

หลักการออกแบบกลไกลเกม 3 มิติ พื้นฐานโมเดล 3 มิติ

– บรรยายด้วย PowerPoint

– ซักถาม

– ยกตัวอย่างประกอบ

– ฝึกปฏิบัติโดยผู้เรียน

7

20/09/61

เกมเอ็นจิน(Game Engine) การเลือกใช้ Game Engine

Work4:สร้างเกมตัวอย่างโดยใช้เกมเอนจิน

– บรรยายด้วย PowerPoint

– ซักถาม

– ยกตัวอย่างประกอบ

– ฝึกปฏิบัติโดยผู้เรียน

 

27/09/61

สอบกลางภาค

8

04/10/61

เทคนิคการใชซอฟตแวรการสรางเกมเอ็นจิน

– บรรยายด้วย PowerPoint

– ซักถาม

– ยกตัวอย่างประกอบ

– ฝึกปฏิบัติโดยผู้เรียน

9

11/10/61

การวิเคราะห์เกมที่มีอยู่ในปัจจุบัน

Work5:วิเคราะห์เกม

– บรรยายด้วย PowerPoint

– ซักถาม

– ยกตัวอย่างประกอบ

– ฝึกปฏิบัติโดยผู้เรียน

10

18/10/61

การนำสื่อมัลติมีเดียที่เกี่ยวข้องมาใช้ร่วมกันในการพัฒนาเกม

– บรรยายด้วย PowerPoint

– ซักถาม

– ยกตัวอย่างประกอบ

– ฝึกปฏิบัติโดยผู้เรียน

11

25/10/61

อาชีพในการพัฒนาเกม และทางเลือกเพื่อเป็นนักพัฒนาเกมในอนาคต

Work6: ค้นคว้าหาตำแหน่งในการพัฒนาเกม

– บรรยายด้วย PowerPoint

– ซักถาม

– ยกตัวอย่างประกอบ

– ฝึกปฏิบัติโดยผู้เรียน

12

01/11/61

จรรยาบรรณในการพัฒนาเกม
สอบย่อยเก็บคะแนนครั้งที่ 2

13

08/11/61

AI Concept ในเกม

 

– บรรยายด้วย PowerPoint

– ซักถาม

– ยกตัวอย่างประกอบ

– ฝึกปฏิบัติโดยผู้เรียน

14

15/11/61

นำเสนอแนวคิดโครงงานเกมคอมพิวเตอร์

– บรรยายด้วย PowerPoint

– ซักถาม

– ยกตัวอย่างประกอบ

– ฝึกปฏิบัติโดยผู้เรียน

15

22/11/61

นำเสนอโครงงานเกมคอมพิวเตอร์

– บรรยายด้วย PowerPoint

– ซักถาม

– ยกตัวอย่างประกอบ

– ฝึกปฏิบัติโดยผู้เรียน

 

 

การวัดผลและการประเมินผล

  1. 1. การวัดผล

          1.1 คะแนนระหว่างภาค 70 คะแนน

                   1.1.1 สอบย่อย 20 คะแนน

                   1.1.2 การค้นคว้าวิเคราะห์กรณีศึกษาการนำเสนอรายงานการทำงานกลุ่มการส่งงาน

ตามที่มอบหมาย 10 คะแนน

                   1.1.3 คะแนนเข้าเรียน 10 คะแนน

                   1.1.4 คะแนนสอบกลางภาค 30 คะแนน

 

          1.2 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

 

  1. 2. การประเมินผล

                   คะแนน           ค่าระดับคะแนน

                   80 – 100                   A

                   75 – 79                    B+

                   70 – 74                    B

                   65 – 69                    C+

                   60 – 64                    C

                   55 – 59                    D+

                   50 – 54                    D

                   0 – 49                      F

ตำราหลัก

 

 

เอกสารประกอบ

 

เว็บไซต์

  1. 1. http://www.sc.chandra.ac.th/phairoj-s/
  2. 2. http://unity3d.com/
  3. 3. https://www.sololearn.com/User/Login/?ReturnUrl=%2fPlay%2fCSharp

 

E – mail ของอาจารย์ผู้สอน phairoj.s@chandra.ac.th