course outline mult1105 (60/2)

ประมวลการสอนรายวิชา

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

************************

รหัสวิชา                   MULT1105

ชื่อวิชา (ภาษาไทย)       การโปรแกรมสำหรับมัลติมีเดีย

(ภาษาอังกฤษ)            Programming and Algorithm for Multimedia

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

อาจารย์ผู้สอน    อ.ไพโรจน์ สมุทรักษ์

สาขาวิชา        เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ภาควิชา          วิทยาศาสตร์ประยุกต์

 

คำอธิบายรายวิชา

หลักการคำนวณทางคณิตศาสตร์ ขั้นตอนการเขียนอัลกอริทึม การเขียนผังงาน การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การเขียนโปรแกรมแบบเชิงโครงสร้าง การใช้เงื่อนไข เส้นทางเลือก       และการวนซ้ำ ข้อมูลพื้นฐานในระบบ 2 มิติ และ 3 มิติ โปรแกรมภาษาในการเข้าถึงข้อมูลของงานมัลติมีเดีย

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจคณิตศาสตร์สำหรับมัลติมีเดียเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบการเรียนวิชาโครงการนักศึกษาและใช้ในการทำงานในอนาคต

1) เพื่อให้นักศึกษารู้หลักการคำนวณทางคณิตศาสตร์ ขั้นตอนการเขียนอัลกอริทึม การเขียนผังงาน การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

2) เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรม

3) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาโปรแกรมในการเข้าถึงข้อมูลงานมัลติมีเดียได้

 

วัน – เวลาที่สอนและห้องเรียน

วันอังคาร เวลา 08:30-12:30 13:30-17:30 ห้อง 15-0505

 

 


 

แผนการสอน

สัปดาห์ที่ วันเดือนปี เนื้อหา กิจกรรมการสอน
1 09/01/61 แนะนำพื้นฐานส่วนประกอบที่สำคัญในการเขียนโปรแกรมในปัจจุบัน – บรรยายด้วย PowerPoint

– ซักถาม

– ยกตัวอย่างประกอบ

2 16/01/61 หลักการคำนวณทางคณิตศาสตร์ – บรรยายด้วย PowerPoint

– ซักถาม

– ยกตัวอย่างประกอบ

– ฝึกปฏิบัติโดยผู้เรียน

3 23/01/61 ขั้นตอนการเขียนอัลกอริทึม

 

– บรรยายด้วย PowerPoint

– ซักถาม

– ยกตัวอย่างประกอบ

– ฝึกปฏิบัติโดยผู้เรียน

4 30/01/61 สอบย่อยเก็บคะแนนครั้งที่ 1

การเขียนผังงาน

– บรรยายด้วย PowerPoint

– ซักถาม

– ยกตัวอย่างประกอบ

– ฝึกปฏิบัติโดยผู้เรียน

5 06/02/61 การเขียนโปรแกรม – บรรยายด้วย PowerPoint

– ซักถาม

– ยกตัวอย่างประกอบ

– ฝึกปฏิบัติโดยผู้เรียน

6 13/02/61 – โครงสร้างโปรแกรมแบบทางเลือก if, switch case – บรรยายด้วย PowerPoint

– ซักถาม

– ยกตัวอย่างประกอบ

– ฝึกปฏิบัติโดยผู้เรียน

7 20/02/61 – โครงสร้างโปรแกรมแบบวนซ้ำ (Loop) – บรรยายด้วย PowerPoint

– ซักถาม

– ยกตัวอย่างประกอบ

– ฝึกปฏิบัติโดยผู้เรียน

27/02/61 สอบกลางภาค

 

 

สัปดาห์ที่ วันเดือนปี เนื้อหา กิจกรรมการสอน
8 06/03/61 ข้อมูลมัลติมีเดียพื้นฐานในระบบ 2 มิติ – บรรยายด้วย PowerPoint

– ซักถาม

– ยกตัวอย่างประกอบ

– ฝึกปฏิบัติโดยผู้เรียน

9 13/03/61 ข้อมูลมัลติมีเดียพื้นฐานในระบบ 3 มิติ – บรรยายด้วย PowerPoint

– ซักถาม

– ยกตัวอย่างประกอบ

– ฝึกปฏิบัติโดยผู้เรียน

10 20/03/61 โปรแกรมภาษาในการเข้าถึงข้อมูล ของงานมัลติมีเดีย – บรรยายด้วย PowerPoint

– ซักถาม

– ยกตัวอย่างประกอบ

– ฝึกปฏิบัติโดยผู้เรียน

11 27/03/61 การประยุกต์ใช้โปรแกรมภาษา

– การพัฒนาแอพลิเคชัน

– บรรยายด้วย PowerPoint

– ซักถาม

– ยกตัวอย่างประกอบ

– ฝึกปฏิบัติโดยผู้เรียน

12 03/04/61 สอบย่อยเก็บคะแนนครั้งที่ 2
13 10/04/61 การประยุกต์ใช้โปรแกรมภาษา

– การพัฒนาโปรแกรมเกม

– บรรยายด้วย PowerPoint

– ซักถาม

– ยกตัวอย่างประกอบ

– ฝึกปฏิบัติโดยผู้เรียน

14 24/04/61 การประยุกต์ใช้โปรแกรมภาษา

– การพัฒนาโปรแกรมแอนิเมชัน

– บรรยายด้วย PowerPoint

– ซักถาม

– ยกตัวอย่างประกอบ

– ฝึกปฏิบัติโดยผู้เรียน

15 01/05/61 การประยุกต์ใช้โปรแกรมภาษา

– การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิค

– การพัฒนาโปรแกรมเว็บไซต์

– บรรยายด้วย PowerPoint

– ซักถาม

– ยกตัวอย่างประกอบ

– ฝึกปฏิบัติโดยผู้เรียน

 


 

การวัดผลและการประเมินผล

  1. 1. การวัดผล

          1.1 คะแนนระหว่างภาค 70 คะแนน

1.1.1 สอบย่อย20 คะแนน

1.1.2 การค้นคว้าวิเคราะห์กรณีศึกษาการนำเสนอรายงานการทำงานกลุ่มการส่งงาน

ตามที่มอบหมาย10 คะแนน

1.1.3 คะแนนเข้าเรียน10 คะแนน

1.1.4 คะแนนสอบกลางภาค30 คะแนน

 

          1.2 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

 

  1. 2. การประเมินผล

                   คะแนน           ค่าระดับคะแนน

80 – 100                  A

75 – 79                   B+

70 – 74                   B

65 – 69                             C+

60 – 64                   C

55 – 59                   D+

50 – 54                   D

0 – 49                     F

ตำราหลัก

  1. 1. ไพโรจน์ สมุทรักษ์. (2559). การโปรแกรมสำหรับมัลติมีเดีย. สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.

 

เอกสารประกอบ

  1. 1. Curtis Bennett. (2009). A Simple Introduction to Game Programming With C# and XNA 3.1. United States of America :xnagamemaking.com.

 

 

เว็บไซต์

  1. 1. http://www.sc.chandra.ac.th/phairoj-s/
  2. http://unity3d.com/
  3. https://www.sololearn.com/User/Login/?ReturnUrl=%2fPlay%2fCSharp

 

E – mailของอาจารย์ผู้สอน

phairoj.s@chandra.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *