ตารางสอน 2560/1

Mon MULT4901, 201 15-0505 (ชั้น 5) (17:30-19:30)
Tue  MULT3202, 101 15-0505 (ชั้น 5) (08:30-12:30), MULT3202, 102 15-0505 (ชั้น 5) (13:30-17:30)

Wed MULT4902, 102 15-0508 (ชั้น 5) (08:30-14:30)

Thu MULT4902, 101 15-0508 (ชั้น 5) (08:30-14:30), MULT4901, 101 15-0508 (ชั้น 5) (15:30-17:30)

Fri MULT3602, 201  15-1204 (ชั้น 12) (08:30-12:30), MULT4902, 201 15-0505 (ชั้น 5)  (14:30-17:30)

Sun MULT4902, 201 15-0505 (ชั้น 5) (11:30-14:30), MULT4902, 201 15-0505 (ชั้น 5) (11:30-14:30)

course outline 3D Model Design

สัปดาห์ที่ 1 : แนะนำการเรียนการสอนตลอดภาคเรียน หลักการทั่วไปของออกแบบภาพจำลอง 3 มิติ,

Workshop 1 : การสร้างภาพจำลอง 3 มิติ ตามแบบแปลน

สัปดาห์ที่ 2 การใช้งานโปรแกรมออกแบบภาพจำลอง 3 มิติเบื้องต้น ภาพรวมโปรแกรม มุมมอง การปรับมุมมอง เครื่องมือต่างๆ และส่วนช่วยเหลือ เว็บไซต์การสืบค้น

Workshop 2 การสร้างภาพจำลอง 3 มิติ อาคารเรียน

สัปดาห์ที่ 3 การวาดภาพรูปทรงพื้นฐาน : cube, cylinder, sphere, torus  etc.

Workshop 3 การออกแบบและสร้างภาพจำลอง 3 มิติ

สัปดาห์ที่ 4 เทคนิคการปรับแต่งคุณสมบัติรูปทรงพื้นฐาน การเคลื่อนย้าย การย่อ การขยาย การปรับรายละเอียด รูปทรงต่างๆ

สัปดาห์ที่ 5  การสร้างพื้นผิว การกำหนดพื้นผิว การใส่แหล่งกำเนิดแสง เงา และมุมกล้อง การเรนเดอร์ภาพ

Workshop 4 การออกแบบและสร้างโลโก้

สัปดาห์ที่ 6  การปรับแต่งองค์ประกอบย่อยของวัตถุ 3 มิติ จุด (vertex) , เส้น (edge), พื้นผิว (surface)

สัปดาห์ที่ 7 การสร้างตัวละคร 3 มิติ จากรูปทรงพื้นฐาน

Workshop 5 การสร้างตัวละคร 3 มิติ อย่างง่าย

สัปดาห์ที่ 8  ทดสอบปฏิบัติ

สัปดาห์ที่ 9  การสร้างตัวละคร 3 มิติ จากแบบรายละเอียด Workshop 6 สร้างตัวละคร 3 มิติ จากแบบรายละเอียด ด้านหน้า ด้านข้าง

สัปดาห์ที่ 10 การสร้างตัวละคร 3 มิติ ขั้นสูง โดยใช้การปั้น (Scrupting)

Workshop 7 ปั้นตัวละคร 3 มิติ

สัปดาห์ที่ 11 การสร้างพื้นผิวตัวละคร 3 มิติ โดยใช้เทคนิค  UV Mapping

Workshop 8  ใส่พื้นผิวให้กับตัวละคร 3 มิติ

สัปดาห์ที่ 12 การสร้างพื้นผิวตัวละคร 3D โดยใช้วิธี retopology

Workshop 9 สร้างพื้นผิว retopology จากตัวละคร 3 มิติ

สัปดาห์ที่ 13 พื้นฐานการสร้างภาพเคลื่อนไหว การกำหนดแสง มุมมอง การเรนเดอร์ภาพเคลื่อนไหว

Workshop 10 สร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ความยาวไม่ต่ำกว่า 30 วินาที

สัปดาห์ที่ 14 การออกแบบและพัฒนา สร้างภาพจำลอง 3 มิติ

สัปดาห์ที่ 15 การนำเสนอโครงงานภาพจำลอง 3 มิติ        4

สัปดาห์ที่ 16 การนำเสนอโครงงานภาพจำลอง 3 มิติ(ต่อ)

คู่มือ Blender ภาษาไทย โดยคุณ Sutthiphorn Phanchart

BlenderBB-v2