ITSC3401 Information Security

security
รหัสวิชา  ITSC3401 ชื่อวิชา    (ภาษาไทย) ความมั่นคงและปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (English) Information Systems Security                          จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5) หน่วยกิต หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คำอธิบายรายวิชา

             ศึกษาระบบความปลอดภัย  การเข้ารหัส  การวิเคราะห์รหัส  มาตรฐานการเข้ารหัส ข้อมูล  เทคนิคการสร้างรหัสและข้อตกลงในการสื่อสาร  การจัดการระบบรหัสสาธารณะ  ลายเซ็นแบบดิจิตอล  ระบบความปลอดภัยของแฟ้มข้อมูล  การเข้าไปในระบบฐานข้อมูล  ระบบการตรวจหาผู้บุกรุก  แบบจำลองความมั่นคงของสารสนเทศ  การปฏิเสธการให้บริการ  หลักการตรวจสอบ  การเข้ารหัส  การใช้คีย์กับสารสนเทศ  การควบคุมการเข้าถึง  กฎแห่งสิทธิ์   มาตรฐานความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ทั่วไป (General Objective)

                เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ วิธีการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ การวางแผน การวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมทั้งข้อกฎหมายและจรรยาบรรณในเรื่องของความปลอดภัย

ผู้สอน (Instructor) ชื่อผู้สอน          อ.เกียรติพงษ์    ยอดเยี่ยมแกร สถานที่ติดต่อ   สำนักงานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  ห้อง 15-1201 อาคาร จันทรากาญจนาภิเษก   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Phone : 02 9426900 ต่อ 5058                                       E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Website http://web.chandra.ac.th/kiadtipo

หมายเหตุ

 • นักศึกษาต้องแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย หากไม่ปฏิบัติตามระเบียบผู้สอนจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องเรียน วันที่ทำการสอบ (รวมถึงการสอบกลางภาค, สอบปลายภาค) 
 • ศึกษาภาคปกติจะขาดเรียนได้ไม่เกิน 4 ครั้ง หากเกินจะได้คะแนนจิตพิสัยเท่ากับ 0 คะแนน
 • กรณีมีการสอบย่อย นักศึกษาที่ขาดสอบจะได้คะแนน 0 คะแนนโดยไม่มีการสอบซ่อม การขาดสอบปลายภาคต้องยื่นคำร้องต่อคณะวิชาเพื่ออนุญาตให้สอบ

สัดส่วนของคะแนนดิบในการตัดสินผล                      

 • คะแนน  จิตพิสัย+การเข้าชั้นเรียน                10%   (อิงเกณฑ์)
 • คะแนน  รายงาน - แบบฝึกหัด                     10%
 • คะแนน  สอบกลางภาค                                40%
 • คะแนน  สอบปลายภาค                               40%

การประเมินผล       ระดับคะแนนและเกรด

E

D

D+

C

C+

B

B+

A

0-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-100

แผนการสอน

ครั้งที่ 1

ชี้แจงกระบวนการเรียนการสอนในภาคเรียน

บทที่ 1 การรักษาความปลอดภัยข้อมูล ประวัติการรักษาความปลอดภัย องค์ประกอบความปลอดภัย

   Slide Part 1 .. II .. Slide Part 2

บรรยาย

ถามตอบ

ครั้งที่ 2

ภัยคุกคาม การโจมตี เครื่องมือในการรักษาความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัย

บรรยาย

ถามตอบ

ครั้งที่ 3

บทที่ 2 กระบวนการรักษาความปลอดภัย การบริหารความเสี่ยง นโยบาย การออกแบบและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย    Slide Part I .. || .. Slide Part 2

บรรยาย

ถามตอบ

ครั้งที่ 4

บทที่ 3 การป้องกันการเจาะระบบ ประเภทของแฮกเกอร์ รูปแบบการโจมตี การเจาะระบบ การป้องกันการถูกเจาะ เครื่องมือป้องกัน   Slide Part 1 .. || .. Slide Part 2

บรรยาย

ถามตอบ

ครั้งที่ 5

บทที่ 4 Cryptography & Stetanography , Secrete key Cryptography , Public Key Cryptography   Slide Part 1 .. || .. Slide Part 2

บรรยาย ปฏิบัติการ

ถามตอบ

ครั้งที่ 6

Message Authentication , Steganography , Web Security

บรรยาย

ถามตอบ

ครั้งที่ 7

สอบกลางภาค

บรรยาย

ถามตอบ

ครั้งที่ 8

NAT , ผลิตภัณฑ์ไฟร์วอลล์ การเลือกใช้ไฟร์วอลล์

บรรยาย ปฏิบัติการ

ถามตอบ

ครั้งที่ 9

บทที่ 5 Firewall หลักการทำงาน โปรโตคอล ประเภทไฟร์วอลล์ นโยบายการรักษาความปลอดภัย Slide

 

ครั้งที่ 10

บทที่ 6 IDS/IPS ความสามารถของ IDS การวิเคราะการบุกรุก การตรวจับ การแจ้งเตือน

บรรยาย

ถามตอบ

ครั้งที่ 11

ช่องโหว่ของระบบคอมพิวเตอร์ การรายงานการแจ้งเตือน ผลิตภัณฑ์ IDS/IPS   Slide Part 1

บรรยาย

ถามตอบ

ครั้งที่ 12

บทที่ 7 การป้องกันไวรัส วิวัฒนาการไวรัส มัลแวร์  การทำงานของไวรัส มัลแวร์ วงจรชีวิตมัลแวร์

บรรยาย ปฏิบัติการ

ถามตอบ

ครั้งที่ 13

กาตรวจจับไวรัส มัลแวร์ การป้องกันไวรัส

บรรยาย ปฏิบัติการ

ถามตอบ

ครั้งที่ 14

การตรวจจับการถูกโจมตี การวิเคราะห์การโจมตี การควบคุม

บรรยาย

ถามตอบ

ครั้งที่ 15

การกู้คืนระบบ ขั้นตอนการกู้คืนระบบ

บรรยาย ปฏิบัติการ

ถามตอบ

ครั้งที่ 16

นำเสนอรายงานนักศึกษาหน้าชั้นเรียน

บรรยาย

ถามตอบ

ITSC3303 WebProgramming

ประมวลการสอนรายวิชา(Course Syllabus)

banner

 

รหัสวิชา ITSC3303
icon_func_im หน่วยกิต-คาบเรียน 3(2-2-5)
icon_func_im ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมบนเว็บ(Web Programming)
icon_func_im ผู้สอน นายเกียรติพงษ์    ยอดเยี่ยมแกร หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. http://web.chandra.ac.th/kiadtipo/
icon_func_im คำอธิบายรายวิชา การทำงานของเว็บ โพรโทคอลแบบเอชทีทีพี ยูอาร์แอล การรับ-ให้บริการ เอชทีเอ็มแอล การเขียนเว็บเพจโดยภาษาเอชทีเอ็มแอล เครื่องมือ บรรณาธิกรณ์ และโปรแกรมแปลงข้อมูล ที่ใช้ในการสร้างและการจัดการเว็บเพจ  การเขียนซีจีไอสคริปต์ ทางด้านฝั่งไคล์เอ็นท์โดยใช้ภาษาจาวาสคริปต์ และ การเขียนซีจีไอสคริปต์ทางด้านฝั่งเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ เอเอสพี , พีเอชพี , เจเอสพี เป็นต้น การเขียนโปรแกรม ซีจีไอเพื่อทำงานกับฐานข้อมูล
icon_func_im วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด หลักการเทคโนโลยีเว็บเพจตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
 2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจรูปแบบการให้บริการบนเวิล์ด ไวด์ เว็บ และเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส
 3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรมพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมภาษาสำหรับการพัฒนาเว็บเพจ ได้แก่  HTML, Javascript, PHP
 4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับการให้บริการบนเว็บ เพื่อนำไปสู่การสร้างเว็บเพจที่สามารถใช้งานได้จริง

icon_func_im กิจกรรมการเรียนรู้

 1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซต์
 2. ทดลองฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วยเครื่องมือพัฒนาโปรแกรม
 3. ปฏิบัติการฝึกทักษะเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาโจทย์ และร่วมอภิปราย
icon_func_im ข้อกำหนดรายวิชา
 1. การเข้าเรียนที่สายเกินไป การเปิดเครื่องมือสื่อสารในระหว่างเรียน การแต่งกายที่ไม่สุภาพ ฯลฯ ล้วนเป็นสิ่งที่ควรพึงใช้วิจารณญาณได้เองว่าสมควรหรือไม่ 
 2. นักศึกษาต้องส่งงานตามวันเวลาที่กำหนด หากส่งช้าจะตัดหรือไม่พิจารณาให้คะแนน
 3. นักศึกษาต้องเข้าสอบตามวันเวลาที่กำหนด ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย เช่น เจ็บป่วยจนไม่สามารถมาสอบได้เท่านั้น
 4. นักศึกษาภาคปกติต้องแต่งกายเข้าเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ส่วนนักศึกษาภาคสมทบควรแต่งกายสุภาพ  เช่น ชายควรสวมเสื้อมีปก ห้ามสวมรองเท้าแตะ หญิงสวมเสื้อมีแขน  ควรสวมกระโปรงและรองเท้าทรงสุภาพ เป็นต้น
icon_func_im คะแนน
 • คะแนนระหว่างภาคเรียน  70       คะแนน   
  • การเข้าเรียนและพฤติกรรม 10       คะแนน
  • ทำแบบฝึกหัดและแบบฝึกปฏิบัติการ 20       คะแนน
  • การสอบกลางภาค 15       คะแนน
  • สอบปฏิบัติ 15       คะแนน
  • โครงงาน 10       คะแนน
 • คะแนนสอบปลายภาครวม 30       คะแนน
icon_func_im ช่วงคะแนน ประเมินผลแบบ Fix Rage 80 – 100 % = A , 75 – 79 % =  B+ , 70 – 74 % = B ,  65 – 69 % = C+ , 60 – 64 % = C , 55 – 59 % = D+ , 50 – 54 % = D , 0 – 49 % = F
icon_func_im สื่อการสอน
 • สื่อนำเสนอทางคอมพิวเตอร์ในรูปแบบสไลด์
 • สื่ออิเล็กทรอนิกส์ / เว็บไซต์
 • โปรแกรมตัวอย่างจากผู้ผลิต
 • เอกสารประกอบการสอน
 • เครื่องมือสำหรับพัฒนาเว็บเพจ ( Webpage composer tools)
 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน

 1. คัมภีร์ PHP , กิตติ ภักดีวัฒนะกูล สำนักพิมพ์ KTP
 2. PHP และ mySQL สำหรับผู้เริ่มต้น , พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร สำนักพิมพ์ Provision

สัปดาห์ที่

เนื้อหา 

กิจกรรมการสอน 

1

แนวคิดและหลักการเทคโนโลยีเว็บเพจ [ PPT ]

บรรยาย / เสนอตัวอย่าง

2

รูปแบบการให้บริการบนเวิล์ด ไวด์ เว็บ และเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส

บรรยาย / เสนอตัวอย่าง / แบบฝึกหัด

3 - 4

ภาษา HTML [images.zip]

บรรยาย / สาธิต / ปฏิบัติการ / แบบฝึกหัด

5 - 7

ภาษา PHP

ความรู้เบื้องต้น / การเขียนเบื้องต้น [intro php] การใช้ตัวแปรในภาษา php [php var] การเขียนโปรแกรมแบบเงื่อนไข วนลูป [php_if_loop]

บรรยาย / สาธิต / ปฏิบัติการ /แบบฝึกหัด

8

สอบกลางภาค

 

9 - 11

การเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล [php_db] ภาษา PHP ตัวอย่าง code ทั้งหมด และโหลด [ Book.csv ]

บรรยาย / สาธิต / ปฏิบัติการ /แบบฝึกหัด

12

สอบปฏิบัติ

15 คะแนน

13 - 14

การเขียนโปรแกรม Session [php_session]

บรรยาย / สาธิต / ปฏิบัติการ /แบบฝึกหัด

15

เสนองาน

 

16

สอบปลายภาค

30 คะแนน

GESC1101 Information Technology for Life

it_title เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Infromation Technology and Communication)

รหัสวิชา GESC1101    ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยกิต 3(3-0-6) Subject Name : Information Technology and Communication
          ศึกษาระบบคอมพิวเตอร์  ระบบโทรคมนาคม  ระบบการจัดการสารสนเทศ  การประมวลข้อมูล  การใช้งานโปรแกรมระบบ  โปรแกรมสำเร็จรูปการบริการต่าง ๆ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาค้นคว้า  การทำรายงาน การนำเสนอผลงาน และประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพโดยเคารพในสิทธิทางปัญญาจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถอธิกบายการทำงานของระบบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ได้
 2. เพื่อให้นักศึกษาอธิบายถึงหลักการประมวลผลข้อมูล
 3. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความหมาย ชนิดและกลไกระบบเครือข่าย การสื่อสารข้อมูลสารสนเทศบนระบบเครือข่าย
 4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้งานระบบเครือข่าย โปรแกรมต่างๆ บนระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. เพื่อให้นักศึกษาทราบวิธีการค้นคว้าข้อมูลจากระบบเครือข่าย
 6. เพื่อให้นักศึกษาทราบรู้กฏหมายที่ควรทราบ การป้องกันตนเองบนระบบเครือข่าย และจริยธรรมในการใช้ระบบเครือข่าย

gesc_content  เนื้อหาการเรียนรู้

ครั้งที่

เนื้อหา

การเรียนการสอน

1

พบนักศึกษาทำความเข้าใจกระบวนการเรียนการสอน บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสารประกอบการบรรยาย [ Download ] PDF

ผู้สอนบรรยาย ถามตอบ ทำแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมง
2

บทที่ 2. ระบบคอมพิวเตอร์

เอกสารประกอบการบรรยาย [ Download ] PDF

ผู้สอนบรรยาย ถามตอบ ทำแบบฝึกหัด ท้ายชั่วโมง
3

บทที่ 3. คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

เอกสารประกอบการบรรยาย Download

ผู้สอนบรรยาย ถามตอบ ทำแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมง
4

บทที่ 4. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) / หน่วยแสดงผลข้อมูล

(Output Unit) 

เอกสารประกอบการบรรยาย Download + แบบฝึกหัด

ผู้สอนบรรยาย ถามตอบ ทำแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมง
5

บทที่ 5 หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary storage Unit) 

เอกสารประกอบการบรรยาย Download

ผู้สอนบรรยาย ถามตอบ ทำแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมง
6

บทที่ 6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล

เอกสารประกอบการบรรยาย Download

ผู้สอนบรรยาย ถามตอบ ทำแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมง ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
7 สอบกลางภาค (ตามรางสำนักส่งเสริมวิชาการ)

-

8

บทที่ 7 ระบบการจัดการฐานข้อมูล

เอกสารประกอบการบรรยาย Download

ผู้สอนบรรยาย ถามตอบ ทำแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมง ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
9

บทที่ 8 ประเภทของระบบสารสนเทศ

เอกสารประกอบการบรรยาย Download

ผู้สอนบรรยาย ถามตอบ ทำแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมง ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
10

บทที่ 9 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

เอกสารประกอบการบรรยาย Download

ผู้สอนบรรยาย ถามตอบ ทำแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมง ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
11

บทที่ 10 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

เอกสารประกอบการบรรยาย Download

ผู้สอนบรรยาย ถามตอบ ทำแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมง ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
12

บทที่ 11 จริยธรรมและความปลอดภัย

เอกสารประกอบการบรรยาย Download

ผู้สอนบรรยาย ถามตอบ ทำแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมง ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
13

บทที่ 12 แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสารประกอบการบรรยาย

ผู้สอนบรรยาย ถามตอบ ทำแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมง ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
14 กิจกรรมนำเสนองานหน้าชั้นเรียน Presentation และอภิปราย
15 กิจกรรมนำเสนอหน้าชั้นเรียน(ตอ) , สรุป Presentation และอภิปราย

banner_fontthailogo_eservices1banner_71banner_31

evaluat การประเมินผล

 • คะแนนเก็บตลอดภาคเรียน 70% 
  • คะแนนสอบกลางภาค 40
  • คะแนนการนำเสนองานหน้าชั้น 10%
  • คะแนนการมาเรียน 10%
  • คะแนนแบบฝึกหัด/Work shop 10%
 • คะแนนสอบปลายภาค 30%
 • คะแนนย่อยของคะแนนเก็บอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ระดับคะแนนและการประเมินผล

         ทำการประเมินผลการเรียนแบบเกณฑ์การประเมิน (Fix Range) โดยแบ่งช่วงค่าระดับคะแนนดังต่อไปนี้

         0-49 ได้ระดับ F 50-54 ได้ระดับ D 55-59 ได้ระดับ D+ 60-64 ได้ระดับ C 65-69 ได้ระดับ C+ 70-74 ได้ระดับ B 75-79 ได้ระดับ B+ และ 80-100 ได้ระดับ A

         กรณีนักศึกษาขาดส่งงานชิ้นสำคัญจะให้ค่าระดับคะแนนเป็น I นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคโดยมิได้ลา ต้องทำการยื่นคำร้องต่อคณะวิชา เพื่ออนุญาตให้จัดสอบซ่อมได้

ข้อตกลง

          การมาเรียนควรแต่งกายสุภาพกับสถานที่ หากไม่เหมาะสมอาจมีผลต่อคะแนนมาเรียนของท่านได้

4123606 Multimedia Application

mm05

การประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย : Multimedia Application

รหัสวิชา 4123606 การประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย (Multimedia Application) 3 (2-2) ผู้สอน อาจารย์เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร

คำอธิบายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด หลักการและการปฏิบัติในการนำเสนอ ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารโดยใช้สื่อประเภทมัลติมีเดีย ความสัมพันธ์ระหว่างวินโดวส์กับมัลติมีเดียการบันทึกเสียงการประมวลภาพ การทำภาพเคลื่อนไหว การนำอุปกรณ์ หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ มาประกอบกัน หรือการแลกเปลี่ยนข่าวสารและการนำเสนอข้อมูล ฐานข้อมูล ของมัลติมีเดียและให้มีการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของผลิตภัณฑ์ มัลติมีเดีย

เรื่องที่ เนื้อหาวิชา

1.

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมัลติมีเดีย Power point

2.

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับมัลติมีเดีย Power point

3. การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย Power point
4. ไฮเปอร์เท็กซ์และไฮเปอร์มีเดีย Power point
5. สื่อตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษร Power point
6. สื่อภาพนิ่ง Powerpoint
7. ภาพเคลื่อนไหว Animations Power point
8. สื่อเสียง Powerpoint
เอกสารประกอบการสอน การประยุกต์ใช้ Multimedia >> ..

bdoc

สัปดาห์ที่ 1 การสร้าง Slide Presentation แบบ Multimedia ด้วย Flash MX วิธีทำ click  bdocภาพตัวอย่าง ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 ภาพที่ 3 ภาพที่ 4 ภาพที่ 5 ภาพที่ 6  bdocเสียงตัวอย่าง ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ทที่
bdoc สัปดาห์ที่ 2 การบันทึกเสียงพูดและเสียงดนตรี เข้าสู่คอมพิวเตอร์ การตกแต่งเสียง download Software , โดยที่... (Right click ... save target as.. เปลี่ยนนามสกุลเป็น .exe) Demo : wave : wave : wave : Audiocity (zip)
bdoc สัปดาห์ที่ 3 การใช้งานโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ Adobe Premier 6.0 ตัวอย่างที่ 1 : ตัวอย่างที่ 2
bdoc สัปดาห์ที่ 4 การกำหนด Transition ตัวอย่างไฟล์ mask : mask_zip
bdoc สัปดาห์ที่ 5 การใช้งาน Superimpose Track
bdoc สัปดาห์ที่ 6 การกำหนด Motion Track
bdoc สัปดาห์ที่ 7การสร้าง Title , Counter และ Rolling Title
bdoc สัปดาห์ที่ 8 การซ้อนภาพ ด้วยเทคนิค Blue Screen และ Video Effect | Empeg Encoder | Demo Video1 | Demo Video2 Green Screen
bdoc สัปดาห์ที่ 9 การใส่และตกแต่งเสียง - การกำหนดลูกเล่นเกี่ยวกับเสียง sound file , techno1 , techno2 , sound_a , sound_b
bdoc สัปดาห์ที่ 10 การสร้าง Video Karaoke ด้วย Adobe Premiere เพลง(mp3) : เพลง(wave) : Lyric : คำร้อง Text : เครื่องมือ(zip) : วิธีการติดตั้ง click การสร้างแผ่นวิดีโอซีดี click
   
bdoc งานการให้เสียงแก่ clip video | Download clip

ITSC3302 Data Communication

ITSC 3302 ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  3(2-2-5)
Data Communication and Computer Network

great คำอธิบายรายวิชา

       การทํางานของระบบการเก็บข้อมูลและการสื่อสาร อุปกรณ์ที่ใช้ระบบเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ระบบสื่อสาร อุปกรณ์ที่ใช้ระบบสื่อสาร ระบบการสงข้อมูลแบบทางเดียว แบบสองทางพร้อมกัน ชนิด ช่องการส่งข้อมูล  อนาลอก และ  ดิจิตอล สถาปัตยกรรม  เน็ตเวิร์กโปรโตคอล ระบบเครือข่าย แวน แลน และการกระจาย

great วัตถุประสงค์รายวิชา

 • นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายขององค์ประกอบของระบบการสื่อสารได้
 • นักศึกษาสามารถบอกถึงมาตรฐานและสถาปัตยกรรมของระบบการสื่อสารได้
 • นักศึกษาอธิบายการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในระบบการสื่อสารได้
 • สามารถอธิบายถึงการส่งข้อมูลรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการตรวจสอบและการแก้ข้อผิดพลาดได้
 • นักศึกษาอธิบายถึงการทำงานในระบบเครือข่ายแบบต่างๆ ได้

great เนื้อหาและกิจกรรมการสอน

สัปดาห์ที่

เนื้อหาที่สอน

วิธีการสอน

1

ชี้แจงกระบวนการเรียนการสอน เนื้อหาที่สอน การเก็บคะแนน เกณฑ์การประเมิน

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล OSI และ เครือข่าย

[ Download Slide ]

บรรยาย

ให้นักศึกษาค้นคว้า

[ ใบงาน 1 ]

2

บทที่ 2 การส่งผ่านข้อมูลและการอินเทอร์เฟส สัญญาณดิจิตอล แอนาล็อก

[ Download Slide ]

บรรยาย

ให้นักศึกษาค้นคว้า [ ใบงาน 2  ]

3

การแปลงสัญญาณ การข้อมูลเป็นสัญญาณ การมอดูเลต การส่งผ่านข้อมูลแบบขนาน

การส่งผ่านข้อมูลแบบอนุกรม

บรรยาย

ให้นักศึกษาค้นคว้า

4

บทที่ 3 สื่อสัญญาณและอุปกรณ์ในการสื่อสาร สื่อสัญาณแบบโคแอกเชียล ยูทีพี

สายใยแก้วนำแสง และตัวกลางไร้สายแบบต่างๆ [ Download Slide ]

บรรยาย/ปฏิบัติ

ให้นักศึกษาค้นคว้า [ ใบงาน 3

5

อุปกรณ์ในการสื่อสาร อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ อุปกรณ์ทวนสัญญาณ อุปกรณ์รวม

สัญญาณ อุปกรณ์ควบคุมการสื่อสาร [ Download Slide ]

บรรยาย

ให้นักศึกษาค้นคว้า

6

บทที่ 4 การสื่อสารข้อมูลดิจิตอล การควบคุมการส่งผ่าน การโต้ตอบในการสื่อสาร

[ Download Slide ]

บรรยาย

ให้นักศึกษาค้นคว้า

7

การตรวจจับข้อผิดพลาดในการสื่อสารข้อมูล [ Download Slide ]

บรรยาย

ให้นักศึกษาค้นคว้า

8

สอบกลางภาค  ผลสอบกลางภาค

9

บทที่ 5 เครือข่ายสวิตชิ่ง เครือข่ายบรอดแคสท์ [ Download Slide]

บรรยาย

ให้นักศึกษาค้นคว้า

10

เครือข่าย ATM เครือข่าย ISDN [ Download Slide ]

บรรยาย

ให้นักศึกษาค้นคว้า [ ใบงาน 5

11

บทที่ 6 เครือข่ายบรอดแคสท์ เครือข่ายส่วนบุคคล เรือข่ายสาธารณะ [ Download Slide ]

บรรยาย

ให้นักศึกษาค้นคว้า

12

เครือข่ายแบบเฟรมรีเรย์ เครือข่ายดาเทียมวีแซท เครือข่ายดาต้าเน็ต

[ Download Slide ]

บรรยาย

ให้นักศึกษาค้นคว้า

13

บทที่ 7 เทคโนโลยีเครือข่าย เครือข่ายแบบเท่าเทียม เครือข่ายไคลเอ็นท์/เซิร์ฟเวอร์

[ Download Slide ]

บรรยาย/ปฏิบัติ

ให้นักศึกษาค้นคว้า

14

เครือข่ายท้องอิ่น เครือข่ายวงกว้าง

บรรยาย/ปฏิบัติ

ให้นักศึกษาค้นคว้า

15

บทที่ 8 โปรโตคอล การทำงานของโปรโตคอล โปรโตคอลชนิดต่างๆ

บรรยาย/ปฏิบัติ

ให้นักศึกษาค้นคว้า

16

สอบปลายภาค  

great คะแนนเก็บ

 • คะแนนเก็บ 70 เปอร์เซ็นต์ ประกอบด้วย    
  • คะแนนสอบกลางภาค 40 เปอร์เซ็นต์
  • คะแนนการเข้าชั้นเรียน 10 เปอร์เซ็นต์
  • คะแนนงานที่มอบหมาย 10 เปอร์เซ็นต์
  • คะแนนรายงานการค้นคว้า 10 เปอร์เซ็นต์
 • คะแนนปลายภาค 30 เปอร์เซ็นต์

great หนังสือตำราหลัก

        ตำราเรียนหลัก "ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย" อ.เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร

.......................................................

Joomla templates by Joomlashine