ITSC3303 WebProgramming

ประมวลการสอนรายวิชา(Course Syllabus)

banner

 

รหัสวิชา ITSC3303
icon_func_im หน่วยกิต-คาบเรียน 3(2-2-5)
icon_func_im ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมบนเว็บ(Web Programming)
icon_func_im ผู้สอน นายเกียรติพงษ์    ยอดเยี่ยมแกร หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. http://web.chandra.ac.th/kiadtipo/
icon_func_im คำอธิบายรายวิชา การทำงานของเว็บ โพรโทคอลแบบเอชทีทีพี ยูอาร์แอล การรับ-ให้บริการ เอชทีเอ็มแอล การเขียนเว็บเพจโดยภาษาเอชทีเอ็มแอล เครื่องมือ บรรณาธิกรณ์ และโปรแกรมแปลงข้อมูล ที่ใช้ในการสร้างและการจัดการเว็บเพจ  การเขียนซีจีไอสคริปต์ ทางด้านฝั่งไคล์เอ็นท์โดยใช้ภาษาจาวาสคริปต์ และ การเขียนซีจีไอสคริปต์ทางด้านฝั่งเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ เอเอสพี , พีเอชพี , เจเอสพี เป็นต้น การเขียนโปรแกรม ซีจีไอเพื่อทำงานกับฐานข้อมูล
icon_func_im วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด หลักการเทคโนโลยีเว็บเพจตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
 2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจรูปแบบการให้บริการบนเวิล์ด ไวด์ เว็บ และเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส
 3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรมพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมภาษาสำหรับการพัฒนาเว็บเพจ ได้แก่  HTML, Javascript, PHP
 4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับการให้บริการบนเว็บ เพื่อนำไปสู่การสร้างเว็บเพจที่สามารถใช้งานได้จริง

icon_func_im กิจกรรมการเรียนรู้

 1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซต์
 2. ทดลองฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วยเครื่องมือพัฒนาโปรแกรม
 3. ปฏิบัติการฝึกทักษะเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาโจทย์ และร่วมอภิปราย
icon_func_im ข้อกำหนดรายวิชา
 1. การเข้าเรียนที่สายเกินไป การเปิดเครื่องมือสื่อสารในระหว่างเรียน การแต่งกายที่ไม่สุภาพ ฯลฯ ล้วนเป็นสิ่งที่ควรพึงใช้วิจารณญาณได้เองว่าสมควรหรือไม่ 
 2. นักศึกษาต้องส่งงานตามวันเวลาที่กำหนด หากส่งช้าจะตัดหรือไม่พิจารณาให้คะแนน
 3. นักศึกษาต้องเข้าสอบตามวันเวลาที่กำหนด ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย เช่น เจ็บป่วยจนไม่สามารถมาสอบได้เท่านั้น
 4. นักศึกษาภาคปกติต้องแต่งกายเข้าเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ส่วนนักศึกษาภาคสมทบควรแต่งกายสุภาพ  เช่น ชายควรสวมเสื้อมีปก ห้ามสวมรองเท้าแตะ หญิงสวมเสื้อมีแขน  ควรสวมกระโปรงและรองเท้าทรงสุภาพ เป็นต้น
icon_func_im คะแนน
 • คะแนนระหว่างภาคเรียน  70       คะแนน   
  • การเข้าเรียนและพฤติกรรม 10       คะแนน
  • ทำแบบฝึกหัดและแบบฝึกปฏิบัติการ 20       คะแนน
  • การสอบกลางภาค 15       คะแนน
  • สอบปฏิบัติ 15       คะแนน
  • โครงงาน 10       คะแนน
 • คะแนนสอบปลายภาครวม 30       คะแนน
icon_func_im ช่วงคะแนน ประเมินผลแบบ Fix Rage 80 – 100 % = A , 75 – 79 % =  B+ , 70 – 74 % = B ,  65 – 69 % = C+ , 60 – 64 % = C , 55 – 59 % = D+ , 50 – 54 % = D , 0 – 49 % = F
icon_func_im สื่อการสอน
 • สื่อนำเสนอทางคอมพิวเตอร์ในรูปแบบสไลด์
 • สื่ออิเล็กทรอนิกส์ / เว็บไซต์
 • โปรแกรมตัวอย่างจากผู้ผลิต
 • เอกสารประกอบการสอน
 • เครื่องมือสำหรับพัฒนาเว็บเพจ ( Webpage composer tools)
 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน

 1. คัมภีร์ PHP , กิตติ ภักดีวัฒนะกูล สำนักพิมพ์ KTP
 2. PHP และ mySQL สำหรับผู้เริ่มต้น , พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร สำนักพิมพ์ Provision

สัปดาห์ที่

เนื้อหา 

กิจกรรมการสอน 

1

แนวคิดและหลักการเทคโนโลยีเว็บเพจ [ PPT ]

บรรยาย / เสนอตัวอย่าง

2

รูปแบบการให้บริการบนเวิล์ด ไวด์ เว็บ และเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส

บรรยาย / เสนอตัวอย่าง / แบบฝึกหัด

3 - 4

ภาษา HTML [images.zip]

บรรยาย / สาธิต / ปฏิบัติการ / แบบฝึกหัด

5 - 7

ภาษา PHP

ความรู้เบื้องต้น / การเขียนเบื้องต้น [intro php] การใช้ตัวแปรในภาษา php [php var] การเขียนโปรแกรมแบบเงื่อนไข วนลูป [php_if_loop]

บรรยาย / สาธิต / ปฏิบัติการ /แบบฝึกหัด

8

สอบกลางภาค

 

9 - 11

การเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล [php_db] ภาษา PHP ตัวอย่าง code ทั้งหมด และโหลด [ Book.csv ]

บรรยาย / สาธิต / ปฏิบัติการ /แบบฝึกหัด

12

สอบปฏิบัติ

15 คะแนน

13 - 14

การเขียนโปรแกรม Session [php_session]

บรรยาย / สาธิต / ปฏิบัติการ /แบบฝึกหัด

15

เสนองาน

 

16

สอบปลายภาค

30 คะแนน