COSC3604 Computer Assisted Instruction

maintitle คอมพิวเตอร์ช่วยสอน : Computer Assisted Instruction

รหัสวิชา : COSC3604 ผู้สอน : เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาวิธีการนำคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การสร้างโปรแกรมหรือการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมา พัฒนาการเรียนการสอน และการบริหารการศึกษา 3(2-2)
จุดประสงค์การเรียนรู้
 • เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายความเป็นมาและลักษณะของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชนิดต่างๆ ได้
 • เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้อย่างน้อย 2 ชนิด
 • เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือในการสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้อย่างน้อย 1 ชนิด
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
 • นักศึกษาสามารถอธิบายความเป็นมาและลักษณะของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชนิดต่างๆ ได้
 • นักศึกษาสามารถสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้
 • นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ 1 ชนิดขึ้นไป
เนื้อหา
 • ประวัติและความเป็นมา ประเภทของ CAI
 • ขั้นตอนและวิธีการพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 • ศึกษาเครื่องมือสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(Authorware Professional)
 • การสร้างเนื้อหา การออกแบบ Storyboard (download แบบฟอร์มที่นี่)
 • การสร้างตัวเลือกการทำงาน
 • การสร้างแบบฝึกหัดแบบต่าง ๆ
 • การสร้างแบบทดสอบ
 • การ Compile โปรแกรม
 • การใช้งาน Multimedia
 • การจัด Screen ด้วยโปรแกรมเสริม Adobe Photoshop
เกณฑ์ผลงาน
 • ส่งงาน project CAI ภายในวันที่ ....( 14 ตุลาคม 2554 ในเวลาราชการ )
 • เนื้อหาความยาวไม่น้อยกว่า 30 เฟรมไม่รวมแบบฝึกหัดและส่วนนำ หากทำคู่ต้องไม่น้อยกว่า 90 เฟรม
 • ประกอบไปด้วยเนื้อหาข้อความ ภาพนิ่ง เสียงประกอบ เสียงบรรยาย ภาพเคลื่อนไหว(ถ้ามี)
 • ส่งเป็น CD ทำปกตกแต่งให้สวยงาม ภายในบรรจุคู่มือการใช้งานเป็นไฟล์ pdf หรือ word
 • ความละเอียดจอภาพ 800x600 พิกเซล
 • นักศึกษากลุ่มเรียนวันพุธ คาบ1-4 ให้ส่ง Module Diagram (วาดบนคอมพิวเตอร์)
คะแนน
รายงาน(กลุ่ม) 20 คะแนน
สอบกลางภาคเรียน 40 คะแนน
สอบปลายภาค 40 คะแนน
รวม 100 คะแนน
ระดับการประเมิน

ระดับคะแนน

ผลการเรียน

80 – 100

A

75 – 79

B+

70 – 74

B

65 – 69

C+

60 – 64

C

55 – 59

D+

50 – 54

D

ต่ำกว่า 49

E

กิจกรรมการเรียนการสอน บทเรียน On-Line การใช้งาน Authorware Professional (PDF files) recom Need Adobe Acrobat เนื่องจากไฟล์จะเป็น สกุล .PDF ถ้าต้องการ Download click here Download Powerpoint slide CAI [pdf] : WBI (ต้นฉบับ office) เอกสารประกอบการเรียน Computer เพื่อการศึกษา chapter1 + chapter2
Authorware 7 Workshop
:-: การใช้ Motion icon ทำให้วัตถุเคลื่อนที่
:-: การใช้ Interaction icon สร้างเมนูทางเลือก
blball ครั้งที่ 1 การใช้งาน Authorware เบื้องต้น Click  download Background blball ครั้งที่ 2 การสร้างเนื้อหาแบบง่าย ๆ Click การสร้าง motion click การสร้างตัวจบ click blball ครั้งที่ 3 การสร้างเมนูตัวเลือกแบบต่าง ๆ Click blball ครั้งที่ 4 การสร้างเนื้อหาแบบแบบลำดับ - แบบเลือกหน้า - แบบสุ่ม Click  การใช้ Frame work Click blball ครั้งที่ 5 การปรับเปลี่ยน Buttons สำหรับ Fram work เพื่อความสวยงามยิ่งขึ้น Click       ชุดปุ่มกราฟิกส์ [ Click save picture ] blball ครั้งที่ 6 การสร้างแบบฝึกหัดแบบเติมคำ Click  การสร้างแบบฝึกหัดแบบ 4 ตัวเลือก Click blball ครั้งที่ 7 การสร้างแบบฝึกหัดแบบ Drag and Drop Click
 

 icon_func_im ตัวอย่างไฟล์เสียง

Click to Download Sound : set1  winamp set2 winamp set3 winamp set4 winamp set5 winamp

icon_func_im กำหนดส่งงาน CAI
 • ส่งงาน project CAI ภายในวันที่ ....( 14 ตุลาคม 2554 ในเวลาราชการ )
 • เนื้อหาความยาวไม่น้อยกว่า 30 เฟรมไม่รวมแบบฝึกหัดและส่วนนำ หากทำคู่ต้องไม่น้อยกว่า 90 เฟรม
 • ประกอบไปด้วยเนื้อหาข้อความ ภาพนิ่ง เสียงประกอบ เสียงบรรยาย ภาพเคลื่อนไหว(ถ้ามี)
 • ส่งเป็น CD ทำปกตกแต่งให้สวยงาม ภายในบรรจุคู่มือการใช้งานเป็นไฟล์ pdf หรือ word
 • ความละเอียดจอภาพ 800x600 พิกเซล
 • นักศึกษากลุ่มเรียนวันพุธ คาบ1-4 ให้ส่ง Module Diagram (วาดบนคอมพิวเตอร์)