ให้นักศึกษาเข้ากลุ่ม Google Class

ประกาศถึงนักศึกษาทุกคน

เนื่องจาก การเรียนการสอนเป็นการใช้สื่อดิจิทัลบนเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และออนไลน์ จึงจำเป็นต้องใช้ Google Class สำหรับการแจ้งข่าวสาร รับส่งไฟล์งานภาคปฏิบัติ ส่งการบ้าน ตรวจ และให้คะแนน จึงให้นักศึกษาทุกคน เมื่อได้รับ email @chandra.ac.th จากมหาวิทยาลัยแล้ว ให้ทำการเข้าระบบและเข้ากลุ่ม Google Class ให้เรียบร้อย  วัตถุประสงค์ของการใช้ Google Class คือ

  • กำหนด Assigment หรือการมอบหมายงาน เกี่ยวกับการค้นคว้าตามหัวข้อที่กำหนด
  • เชื่อมโยงกับ Google Drive เพื่อให้นักศึกษาสามารถ Up/Download ไฟล์งานได้ 24 ชม
  • ตรวจการบ้านและให้คะแนนย้อนกลับ(Feedback) ไปยังนักศึกษา
  • สื่อสารทางเมลล์ หรือเครื่องมืออื่นที่เกี่ยวข้อง
Joomla templates by Joomlashine