COSC3605 Computer for Design

cosc3605_images

รหัสวิชา : COSC3605 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ หน่วยกิต : 3(2-2)   Computer Aided Design

คำอธิบายรายวิชา

       ศึกษาหลักการและวิธีใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการเขียนกราฟรูปเรขาคณิตและเทคโนโลยี แผนภูมิสถิติ รูปลายเส้น ภาพการ์ตูนและฝึกปฏิบัติการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

วัตถุประสงค์

 1. นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการออกแบบ
 2. นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการ สี ,การจัดองค์ประกอบ และหน่วยวัด ได้
 3. นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปประยุกต์สร้างชิ้นงานด้านกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ได้
 4. นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 แผนการสอน

สัปดาห์ที่

เนื้อหา / เรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน

1
อธิบายรายวิชา การวัดผลประเมินผล Introduction to Computer Design ทฤษฎีศิลปะและการออกแบบ(Art & Design Theory)
Introduction Adobe Photoshop
 
Power ประกอบการบรรยาย slide 1 : slide 2

สอนบรรยายหน้าชั้น

ถามตอบ

ปฏิบัติขั้นพื้นฐาน

2-3

หลักการออกแบบงานกราฟิก(Graphic Design Principle ) หลักการทั่วไปทฤษฎีสี(Colors Principle) การจัดองค์ประกอบ

Work shop : Adobe Photo shop work shop [ Lab 1 ] และ Excel Calendar [ Lab 2 ]

สอนบรรยายหน้าชั้น

ถามตอบ

ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ

4-5

ทฤษฎีการออกแบบสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์(publish Design Principle)

Work shop : Adobe Photoshop Poster Design , Cards to publish

สอนบรรยายหน้าชั้น

ถามตอบ

ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ

6 ความรู้เรื่อง องค์ประกอบศิลป์ Slide

บรรยายหน้าชั้น

ถามตอบ

7 สอบกลางภาค คะแนนสอบ
8-9
ทฤษฎีการออกแบบWebpage Design Word shop : template Web Design Adobe Photoshop and Macromedia Dream weaver

สอนบรรยายหน้าชั้น

ถามตอบ

ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ

10-13

3D Design Using Google Sketchup

 • Model Design
 • Landscape Design
 • Room Design [ Floorplan image1...image2 ]
 • Home and Buiding Model [ Math photo image1...image2 ]

สอนบรรยายหน้าชั้น

ถามตอบ

ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ

14 สอบภาคปฏิบัติคอมพิวเตอร์ออกแบบ -
16 สอบปลายภาค -

การวัดผล :

 • คะแนนเก็บ 70 คะแนน   
  • สอบกลางภาค 30
  • การเข้าชั้นเรียน/จิตพิสัย 10
  • ผลงานชิ้นสำคัญ 10
  • ชิ้นงาน/การบ้าน/งานในชั้นเรียน 20
 • สอบปลายภาค 30 คะแนน

การประเมินผล :

 • A = 80 - 100
 • B+ = 75 - 79
 • B = 70 - 74
 • C+ = 65 - 69
 • C = 60 - 64
 • D+ = 55 - 59
 • D = 50 - 54
 • E = 0 - 49

   อาจารย์ผู้สอน เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

COSC3604 Computer Assisted Instruction

maintitle คอมพิวเตอร์ช่วยสอน : Computer Assisted Instruction

รหัสวิชา : COSC3604 ผู้สอน : เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาวิธีการนำคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การสร้างโปรแกรมหรือการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมา พัฒนาการเรียนการสอน และการบริหารการศึกษา 3(2-2)
จุดประสงค์การเรียนรู้
 • เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายความเป็นมาและลักษณะของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชนิดต่างๆ ได้
 • เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้อย่างน้อย 2 ชนิด
 • เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือในการสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้อย่างน้อย 1 ชนิด
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
 • นักศึกษาสามารถอธิบายความเป็นมาและลักษณะของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชนิดต่างๆ ได้
 • นักศึกษาสามารถสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้
 • นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ 1 ชนิดขึ้นไป
เนื้อหา
 • ประวัติและความเป็นมา ประเภทของ CAI
 • ขั้นตอนและวิธีการพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 • ศึกษาเครื่องมือสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(Authorware Professional)
 • การสร้างเนื้อหา การออกแบบ Storyboard (download แบบฟอร์มที่นี่)
 • การสร้างตัวเลือกการทำงาน
 • การสร้างแบบฝึกหัดแบบต่าง ๆ
 • การสร้างแบบทดสอบ
 • การ Compile โปรแกรม
 • การใช้งาน Multimedia
 • การจัด Screen ด้วยโปรแกรมเสริม Adobe Photoshop
เกณฑ์ผลงาน
 • ส่งงาน project CAI ภายในวันที่ ....( 14 ตุลาคม 2554 ในเวลาราชการ )
 • เนื้อหาความยาวไม่น้อยกว่า 30 เฟรมไม่รวมแบบฝึกหัดและส่วนนำ หากทำคู่ต้องไม่น้อยกว่า 90 เฟรม
 • ประกอบไปด้วยเนื้อหาข้อความ ภาพนิ่ง เสียงประกอบ เสียงบรรยาย ภาพเคลื่อนไหว(ถ้ามี)
 • ส่งเป็น CD ทำปกตกแต่งให้สวยงาม ภายในบรรจุคู่มือการใช้งานเป็นไฟล์ pdf หรือ word
 • ความละเอียดจอภาพ 800x600 พิกเซล
 • นักศึกษากลุ่มเรียนวันพุธ คาบ1-4 ให้ส่ง Module Diagram (วาดบนคอมพิวเตอร์)
คะแนน
รายงาน(กลุ่ม) 20 คะแนน
สอบกลางภาคเรียน 40 คะแนน
สอบปลายภาค 40 คะแนน
รวม 100 คะแนน
ระดับการประเมิน

ระดับคะแนน

ผลการเรียน

80 – 100

A

75 – 79

B+

70 – 74

B

65 – 69

C+

60 – 64

C

55 – 59

D+

50 – 54

D

ต่ำกว่า 49

E

กิจกรรมการเรียนการสอน บทเรียน On-Line การใช้งาน Authorware Professional (PDF files) recom Need Adobe Acrobat เนื่องจากไฟล์จะเป็น สกุล .PDF ถ้าต้องการ Download click here Download Powerpoint slide CAI [pdf] : WBI (ต้นฉบับ office) เอกสารประกอบการเรียน Computer เพื่อการศึกษา chapter1 + chapter2
Authorware 7 Workshop
:-: การใช้ Motion icon ทำให้วัตถุเคลื่อนที่
:-: การใช้ Interaction icon สร้างเมนูทางเลือก
blball ครั้งที่ 1 การใช้งาน Authorware เบื้องต้น Click  download Background blball ครั้งที่ 2 การสร้างเนื้อหาแบบง่าย ๆ Click การสร้าง motion click การสร้างตัวจบ click blball ครั้งที่ 3 การสร้างเมนูตัวเลือกแบบต่าง ๆ Click blball ครั้งที่ 4 การสร้างเนื้อหาแบบแบบลำดับ - แบบเลือกหน้า - แบบสุ่ม Click  การใช้ Frame work Click blball ครั้งที่ 5 การปรับเปลี่ยน Buttons สำหรับ Fram work เพื่อความสวยงามยิ่งขึ้น Click       ชุดปุ่มกราฟิกส์ [ Click save picture ] blball ครั้งที่ 6 การสร้างแบบฝึกหัดแบบเติมคำ Click  การสร้างแบบฝึกหัดแบบ 4 ตัวเลือก Click blball ครั้งที่ 7 การสร้างแบบฝึกหัดแบบ Drag and Drop Click
 

 icon_func_im ตัวอย่างไฟล์เสียง

Click to Download Sound : set1  winamp set2 winamp set3 winamp set4 winamp set5 winamp

icon_func_im กำหนดส่งงาน CAI
 • ส่งงาน project CAI ภายในวันที่ ....( 14 ตุลาคม 2554 ในเวลาราชการ )
 • เนื้อหาความยาวไม่น้อยกว่า 30 เฟรมไม่รวมแบบฝึกหัดและส่วนนำ หากทำคู่ต้องไม่น้อยกว่า 90 เฟรม
 • ประกอบไปด้วยเนื้อหาข้อความ ภาพนิ่ง เสียงประกอบ เสียงบรรยาย ภาพเคลื่อนไหว(ถ้ามี)
 • ส่งเป็น CD ทำปกตกแต่งให้สวยงาม ภายในบรรจุคู่มือการใช้งานเป็นไฟล์ pdf หรือ word
 • ความละเอียดจอภาพ 800x600 พิกเซล
 • นักศึกษากลุ่มเรียนวันพุธ คาบ1-4 ให้ส่ง Module Diagram (วาดบนคอมพิวเตอร์)

COSC3101 Computer Network and Distributed

รหัสวิชา : COSC3101 
รายวิชา : เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการกระจาย
(Computer Network and Distributed)

จำนวนหน่วยกิต : 3(2-2)

ผู้สอน : อ.เกียรติพงษ์  ยอดเยี่ยมแกร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

bullet_yellowคำอธิบายรายวิชา

             ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เครือข่าย การสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์กับเทอร์มินอล ขั้นของโปรโตคอลมาตรฐาน OSI รูปแบบต่าง ๆ ของเครือข่าย X.25 เน็ตเวิร์คและดิจิตอลเน็ตเวิร์ค การประมวลผลแบบตามลำดับและแบบขนาน การไปป์ไลน์ (Pipelining) การประมวลผลแบบเว็คเตอร์ (Vector Processing) การประมวลผลแบบอะเรย์ (Array Processing)  มัลติโปรเซสเซอร์ (Multiprocessors) และ ฟอลท์โทเลอร์แรนซ์ (Fault Tolerance)

 bullet_yellowวัตถุประสงค์

 1. สามารถติดตั้งและควบคุมระบบเครือข่ายระยะใกล้ได้
 2. สามารถจัดทำระบบข้อมูลประกอบการใช้งานได้

bullet_yellowขอบเขตเนื้อหาวิชา

 1. การสื่อสารและชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 2. ISO Reference Model
 3. สื่อสัญญาณรับส่งข้อมูล (Transmission Media)
 4. มาตรฐานต่าง ๆ ของระบบเครือข่าย
 5. Data Transmission (Local Asynchronous, Long Distance และ Packet Tranmission)
 6. Local Area Network (LAN)
 7. Wide Area Network (WAN)
 8. Protocol และ Layering Concepts
 9. Internetworking
 10. Domain Name System
 11. Web Technology
 12. Network Planning

bullet_yellowวันเวลาสอน : จันทร์ คาบที่ 1-4 วันอังคาร คาบที่ 1-4

bullet_yellowกิจกรรมการเรียนการสอน

 1. บรรยาย
 2. อภิปรายและรายงานหน้าชั้นเรียน
 3. งาน และแบบฝึกหัด
 4. นำเสนอหน้าชั้นเรียน
 5. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

bullet_blackการวัดประเมินผล/ประเมินผล  60 : 40

 • คะแนนเก็บระหว่างภาค  60 คะแนน      
  • งาน และแบบฝึกหัด  20  คะแนน
  • สอบย่อยเก็บคะแนน  30 คะแนน
  • อภิปรายหน้าชั้น  20 คะแนน
 • คะแนนปลายภาค      
  • สอบปลายภาค  40 คะแนน

bullet_yellowกิจกรรมการเรียนการสอน

สัปดาห์ที่

เนื้อหา

กิจกรรม

จำนวนคาบ

Download

1

พบนักศึกษา ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการสอน การสื่อสารและชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บรรยาย และสาธิต

4

ประมวลการสอน

2

ISO Reference Model

บรรยาย และแบบฝึกหัด

4

 Slide

3

สื่อสัญญาณรับส่งข้อมูล (Transmission Media)

บรรยาย

4

 Slide

4

รูปร่างเครือข่าย(Topology) มาตรฐานต่าง ๆ ของระบบเครือข่าย

บรรยาย

4

 Slide

5

Data Transmission (Local Asynchronous, Long Distance และ Packet Tranmission)

บรรยาย และแบบฝึกหัด

4

 

6

Local Area Network  Lan Hardware(LAN)

บรรยาย และปฏิบัติ

4

 Slide

7

Local Area Network  Software(LAN)

ปฏิบัติ และอภิปราย

4

 Slide

8

Wide Area Network (WAN)

บรรยาย และปฏิบัติ

4

 Slide

9

Protocol และ Layering Concepts

บรรยาย และปฏิบัติ

4

 

10

เครือข่าย Broadcast , X.25

บรรยาย และปฏิบัติ

4

 Slide

11

การเชื่อมต่อเครือข่าย (Internetworking)

ปฏิบัติ และอภิปราย

4

 Slide

12

ISDN / ATM

บรรยาย และสาธิต

4

 Slide

13

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต

บรรยาย และปฏิบัติ

4

Slide

14

เทคโนโลยี อุปกรณ์เครือข่าย

ค้นคว้า เสนอหน้าชั้นเรียน

4

 

15

ทบทวนเนื้อหา

 

4

 

ติดต่อผู้สอน

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

COSC2603 Computer Graphic

header_sylabus

ผุ้สอน ..
  นายเกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มรภ. จันทรเกษม Information Technology , Faculty of Science , Chandrakasem Rajabhat University. Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 5121190
คำอธิบายรายวิชา ..
  หลักการสร้างจุด เส้น รูปเรขาคณิต รูปภาพ Transformation, Segments Windows and Clipping, Interaction 3D, 3D Clipping Hidden Surface and Lines, Carves Shading และการสร้างภาพเคลื่อนไหว(Animation)
จุดประสงค์ ..
   bdoc เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์  bdoc พื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างภาพ(Graphic)จากคอมพิวเตอร์ทั้งแบบ 2 และ 3 มิติได้  bdoc เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหว(Animation)ด้วยคอมพิวเตอร์ได้
จุดประสงค์เชิง พฤติกรรม  
 

 bdoc นักศึกษาอธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้  bdoc นักศึกษาสามารถสร้างภาพ(Graphic)จากคอมพิวเตอร์ทั้งแบบ 2 และ 3 มิติได้  bdoc นักศึกษาสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหว(Animation)ด้วยคอมพิวเตอร์ได

เนื้อหา  

ภาคบรรยาย

icon_func_im  บทนำ ความรู้เบื้อต้น : Introduction to Computer Graphics : PPT
icon_func_im  ความรู้เกี่ยวกับสี : PPT
icon_func_im  ความเป็นมาของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
icon_func_im  โหมด หรือ รูปแบบการแสดงผลบน PC คอมพิวเตอร์
icon_func_im  ประเภทของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
icon_func_im  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
icon_func_im  การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
icon_func_im  คอมพิวเตอร์กราฟิกส์กับวงการภาพยนต์
icon_func_im  เอกสารประกอบการสอน [ Download ]
   

ภาคปฏิบัติ

Photoshop

Macromedia Flash

3D Max

การประเมิน  
  คะแนนเก็บ 
การบ้าน+เวลาเรียน 30 คะแนน
สอบกลางภาคเรียน 30 คะแนน
สอบปลายภาค 40 คะแนน
รวม 100 คะแนน
การตัดเกรด 

ระดับคะแนน

ผลการเรียน
80 – 100 A
75 – 79 B+
70 – 74 B
65 – 69 C+
60 – 64 C
55 – 59 D+
50 – 54 D
ต่ำกว่า 49 E
 
Joomla templates by Joomlashine