QRPadlet

ให้นักศึกษาแสกน QR Code ข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถาม พร้อมแนบภาพถ่ายมาด้วย

ปล. ให้ระบุ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ด้วยครับ

QR Code สำหรับ กระดานความเห็นแผ่นที่ 1

padlet1

QR Code สำหรับ กระดานความเห็นแผ่นที่ 2

padlet2

QR Code สำหรับ กระดานความเห็นแผ่นที่ 3

padlet3

QR Code สำหรับ กระดานความเห็นแผ่นที่ 4

padlet4

QR Code สำหรับ กระดานความเห็นแผ่นที่ 5

padlet5