QRPadlet

ให้นักศึกษาแสกน QR Code ข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถาม พร้อมแนบภาพถ่ายมาด้วย

ปล. ให้ระบุ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ด้วยครับ

QR Code สำหรับ กระดานความเห็นแผ่นที่ 1

padlet1

QR Code สำหรับ กระดานความเห็นแผ่นที่ 2

padlet2

QR Code สำหรับ กระดานความเห็นแผ่นที่ 3

padlet3

QR Code สำหรับ กระดานความเห็นแผ่นที่ 4

padlet4

QR Code สำหรับ กระดานความเห็นแผ่นที่ 5

padlet5

หน้าแรก รายวิชาที่สอน

รายวิชาที่สอน

ข้อมูลทั่วไป

      เนื้อหาส่วนนี้ ประกอบไปด้วยรายวิชาต่างๆ ที่เคยสอนมานับตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นมา นับตั้งแต่ยังเป็นภาควิชาคอมพิวเตอร์ แล้วปรับเป็นโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และปัจจุบันได้ย้ายไปสังกัดสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ส่วนรายวิชาที่ผ่านการสอนก่อนหน้านั้น ไม่ขอนำมาจัดทำเป็นเว็บไซต์ เนื่องจากไม่อยู่ในโครงสร้างหลักสูตรในปัจจุบันและ ไม่ได้ดำเนินการสอนแล้ว

เนื้อหาโดยรวม

      เนื้อหาโดยรวมประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • แนวการสอน ประกอบด้วย รหัสวิชา คำอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ เกณฑ์การให้คะแนน แผนการสอนอย่างย่อ
  • ทรัพยากรประกอบ ได้แก่ เอกสารประกอบการบรรยาย สื่อการสอน ใบความรู้ หรือ ชีทประกอบการฝึก แบบฝึกหัด

Subcategories

Joomla templates by Joomlashine