หน้าแรก รายวิชาที่สอน

รายวิชาที่สอน

ข้อมูลทั่วไป

      เนื้อหาส่วนนี้ ประกอบไปด้วยรายวิชาต่างๆ ที่เคยสอนมานับตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นมา นับตั้งแต่ยังเป็นภาควิชาคอมพิวเตอร์ แล้วปรับเป็นโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และปัจจุบันได้ย้ายไปสังกัดสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ส่วนรายวิชาที่ผ่านการสอนก่อนหน้านั้น ไม่ขอนำมาจัดทำเป็นเว็บไซต์ เนื่องจากไม่อยู่ในโครงสร้างหลักสูตรในปัจจุบันและ ไม่ได้ดำเนินการสอนแล้ว

เนื้อหาโดยรวม

      เนื้อหาโดยรวมประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • แนวการสอน ประกอบด้วย รหัสวิชา คำอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ เกณฑ์การให้คะแนน แผนการสอนอย่างย่อ
  • ทรัพยากรประกอบ ได้แก่ เอกสารประกอบการบรรยาย สื่อการสอน ใบความรู้ หรือ ชีทประกอบการฝึก แบบฝึกหัด
Joomla templates by Joomlashine