MULT3402 การตัดต่อวีดิทัศน์ดิจิทัล

ชื่อวิชา : การตัดต่อวีดิทัศน์ดิจิตอล

Digital Video Editing and Composing

---------------------------------------------------------------------
ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560

ผู้สอน : ผศ.เกียรติพงษ์  ยอดเยี่ยมแกร

สาขาวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

bullet_yellowคำอธิบายรายวิชา

หลักการและกระบวนการนําเสนองานทางด้านการจัดลําดับและการตัดต่อภาพ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เน้นการใช้เทคนิคพิเศษและให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้กับระบบการทำงานจริงได้

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้นักศึกษาทราบกระบวนการทำงานของการตัดต่อวีดิทัศน์
 2. นักศึกษาสามารถใช้เทคนิคพิเศษในการตัดต่อภาพวีดิทัศน์ในการทำงานได้

bullet_yellowวันเวลาที่สอน

วันอาทิตย์ เวลา 13.30 – 17.30 และ วันพุธ 17:30 - 21:30 สถานที่เรียน ห้องปฏิบัติการ 15-0501 ชั้น 5  อาคารจันทรากาญจนาภิเษก

bullet_yellowแผนการสอน

สัปดาห์ที่

วันเดือนปี

เนื้อหา

กิจกรรม

1

 

แนะนำเนื้อหาและรูปแบบการเรียนการสอน

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมในการจัดการภาพ Premiere
 [ Download Slide ]

บรรยาย พูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับหัวข้อการสอน งานมอบหมาย

2

 

แนวคิดเกี่ยวกับการตัดต่อลำดับภาพ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

บรรยาย พูดคุย

วิเคราะห์งานตัดต่อประเภทข่าว

3

 

วิธีการตัดต่อลำดับภาพ ระบบวีดิทัศน์

คุณสมบัติของไฟล์วีดิทัศน์ ประเภทของไฟล์ที่ใช้

การบรรยาย พูดคุย

ฝึกปฏิบัติบนโปรแกรมตัดต่อ

4

 

ทฤษฎีสัจจะนิยมและรูปแบบนิยม

ศิลปะการตัดต่อลำดับภาพ การสร้างโปรเจ็คด้วยโปรแกรมตัดต่อ

การบรรยาย พูดคุย

ฝึกปฏิบัติบนโปรแกรมตัดต่อ

ชมตัวอย่างวีดิทัศน์

5

 

รูปแบบการตัดต่อลำดับภาพ การทำงานบน Panel  Monitor  การทำงานบน Panel timeline

การบรรยาย พูดคุย

ฝึกปฏิบัติบนโปรแกรมตัดต่อ

6

 

การสื่อความหมายด้วยภาพและภาพเคลื่อนไหว

เรียนรู้การใช้ Transition เรียนรู้การใช้ Effect

การบรรยาย พูดคุย

ฝึกปฏิบัติบนโปรแกรมตัดต่อ
 [ Green screen video ]

7

 

สอบกลางภาค

 

8

 

การตัดต่อกับความต่อเนื่องของภาพเคลื่อนไหว

ความต่อเนื่องภาพและเสียงในงานภาพยนตร์

การบรรยาย พูดคุย

ฝึกปฏิบัติบนโปรแกรมตัดต่อ

9

 

การตัดต่อกับการลำดับเรื่อง การตัดต่อเพื่อผลพิเศษ (Special Effect) การทำงานบน Penal effect control

Speed Duration

การบรรยาย พูดคุย

ฝึกปฏิบัติบนโปรแกรมตัดต่อ

10

 

การตัดต่อกับการลำดับเรื่อง การตัดต่อเพื่อผลพิเศษ (Special Effect) การทำงานบน Penal effect control

Speed Duration (ต่อ)

การบรรยาย พูดคุย

ฝึกปฏิบัติบนโปรแกรมตัดต่อ

11

 

ศิลปการผลิตที่ชวนให้อยากชม(Productional rhetoric)

ความหมายและความสำคัญของไตเติ้ล

การสร้างไตเติ้ลในโปรแกรมการจัดการภาพ Premiere

การบรรยาย พูดคุย

ฝึกปฏิบัติบนโปรแกรมตัดต่อ

12

 

การสื่อความหมายด้วยสีและเสียง

เทคนิคการปรับแต่งเสียงเพื่องานตัดต่อ

การบรรยาย พูดคุย

ฝึกปฏิบัติบนโปรแกรมตัดต่อ

13

 

การประมวลผลงานตัดต่อ การประมวลผล (Render) บนโปรแกรมจัดการภาพ Premiere การส่งออกในฟอร์แมตต่างๆ

การบรรยาย พูดคุย

ฝึกปฏิบัติบนโปรแกรมตัดต่อ

มอบหมายงาน

14

 

จัดทำโครงงาน

ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ

บันทึกภาพนอกชั้นเรียน

15

 

นำเสนอโครงงาน

นำเสนอหน้าชั้น

16

 

สอบปลายภาค

 
การวัดประเมินผล/ประเมินผล  70 : 30
 
-          คะแนนเก็บระหว่างภาค               70         คะแนน
-          งาน และแบบฝึกหัด                      20           คะแนน
-          สอบกลางภาค                              30           คะแนน
-          อภิปรายหน้าชั้น                            10           คะแนน
-          คะแนนการมาเรียน/จิตพิสัย        10           คะแนน
-          คะแนนปลายภาค
-          สอบปลายภาค                             30 คะแนน
การวัดประเมินผล
A      81 – 100                                B+      74 - 80                        B      68 - 74              C+     62 - 67
C     54 - 61                   D+      48 - 53                        D      41 - 47              E         0 – 40
ตำราหลัก
ณัฐพงศ์ วณิชชัยกิจ. ตัดต่อวิดีโอและสร้างเอฟเฟกซ์ระดับมืออาชีพ ด้วย Premiere PRO + After EFFECT. สำนักพิมพ์ Digi Art. 2555.

bullet_blackการวัดประเมินผล/ประเมินผล  70 : 30

 • คะแนนเก็บระหว่างภาค               70         คะแนน
  • งาน และแบบฝึกหัด                      20           คะแนน
  • สอบกลางภาค                              30           คะแนน
  • อภิปรายหน้าชั้น                            10           คะแนน
  • คะแนนการมาเรียน/จิตพิสัย        10           คะแนน
 • คะแนนปลายภาค
  •          สอบปลายภาค                             30 คะแนน

bullet_blackการวัดประเมินผล

 • A     80 – 100
 • B+  75 - 79
 • B     70 - 74
 • C+  65 - 69
 • C    60 - 64
 • D+  55 - 59
 • D    50 - 54
 • E     0 – 49

bullet_yellowตำราหลัก

ณัฐพงศ์ วณิชชัยกิจ. ตัดต่อวิดีโอและสร้างเอฟเฟกซ์ระดับมืออาชีพ ด้วย Premiere PRO + After EFFECT. สำนักพิมพ์ Digi Art. 2555.

............................................................................