MULT3302 Digital sound system

รหัสวิชา MULT3302
ชื่อวิชา ระบบเสียงดิจิทัล (Digital sound system)
หน่วยกิต 3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา
      ออกแบบระบบเสียงด้วยคอมพิวเตอร์ การดำเนินงานห้องสตูดิโอเสียงการบันทึกเสียงในระบบดิจิทัล กรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ

 วัตถุประสงค์รายวิชา

  1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการเสียงแบบแอนาล็อกและแบบดิจิทัลได้
  2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบระบบเสียงได้
  3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถบันทึกเสียง ผสมเสียงและแต่งเสียงดิจิทัลได้
  4. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้

เข้าห้องเรียน

ห้องเรียน Google Class MULT3302 กลุ่ม 101 ภาคปกติ >> Click  รหัสเข้า ClassRoom cbp4dhw

ห้องเรียน Google Class MULT3302 กลุ่ม 201 ภาคสมทบ >> Click รหัสเข้า ClassRoom arpdqar
google class

กิจกรรมการเรียนการสอน

สัปดาห์

เนื้อหา

กิจกรรม

สื่อประกอบ

1

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเสียง  หลักการทำงานของเสียง  การกำเนิดเสียงความสำคัญของเสียง  ระบบเสียงแบบแอนาล็อก(Ananlog)   ระบบเสียงดิจิทัล(Digital)

บรรยาย

แบบฝึกหัด

2

ระบบเสียงในคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เสียงระบบดิจิทัล

บรรยาย

แบบฝึกหัด

 [ Download Slide ]

3

ระบบเสียงรอบทิศทาง เช่น ระบบ 5.1 7.1 DTS THX เป็นต้น

บรรยาย

แบบฝึกหัด

 

4

ห้องสตูดิโอเสียง  ห้องสตูดิโอชนิดต่างๆ

  อุปกรณ์ในสตูดิโอที่ควรทราบ

บรรยาย

แบบฝึกหัด

 [ Download Slide ]

 [ Sound Loop ]

5

การออกแบบสตูดิโอ มิติ วัสดุ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

บรรยาย

แบบฝึกหัด

 

6

ความรู้เกี่ยวกับระบบเครื่องเสียง PA

บรรยาย

มอบหมายงานค้นคว้า

แบบฝึกหัด

 [ Download Slide ]

 [ ใบงานกลุ่ม ]

7

สอบกลางภาค

   

8

การบันทึกเสียง การผสมเสียงและการตกแต่งเสียง เทคนิคพิเศษเกี่ยวกับเสียง

บรรยาย

ปฏิบัติการ

 

10

ปฏิบัติการออกแบบระบบเสียงในคอมพิวเตอร์

บรรยาย

ปฏิบัติการ

 

11

ปฏิบัติการออกแบบระบบเสียงในคอมพิวเตอร์(ต่อ)

บรรยาย

ปฏิบัติการ

 

12

กรณีศึกษาเกี่ยวกับระบบเสียงดิจิทัล   การบันทึกเสียงสำหรับ Animation  การบันทึกเสียงสำหรับภาพยนตร์สั้น การบันทึกเสียงเพลง

บรรยาย

ปฏิบัติการ

 

14

นำเสนอผลงานและอภิปราย

นำเสนอหน้าชั้นเรียน

 

15

สรุปเนื้อหาและหลักการสำคัญของระบบเสียงดิจิทัล

อภิปรายร่วมกัน

 

คะแนน

  • คะแนนระหว่างภาคเรียน 70%
   • คะแนนสอบกลางภาค 30%
   • คะแนนการเข้าเรียน 10%
   • คะแนนชิ้นงานหลัก 10%
   • คะแนนแบบฝึกหัด 10%
   • คะแนนชิ้นงานย่อย 10%
  • คะแนนปลายภาค 30%

การประเมินค่าระดับคะแนน (โดยวิธีอิงเกณฑ์)

  • คะแนน 80 - 100 ค่าระดับ A
  • คะแนน 75 - 79 ค่าระดับ B+
  • คะแนน 70 - 74 ค่าระดับ B
  • คะแนน 65 - 69 ค่าระดับ C+
  • คะแนน 60 - 64 ค่าระดับ C
  • คะแนน 55 - 59 ค่าระดับ D+
  • คะแนน 50 - 54 ค่าระดับ D
  • คะแนน 0 - 49 ค่าระดับ F
  • กรณีคะแนนขาดชิ้นงานหลัก ขาดชิ้นงานย่อยเกินกว่า 2 ชิ้น จะถูกประเมิน I
  • กรณ๊ขาดสอบกลางภาคและปลายภาค จะถูกประเมิน F