MULT3202 3D Model Design

รหัสวิชา : MULT3202
ชื่อวิชา : การออกแบบภาพจำลอง 3 มิติ
            3D Model Design
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ผู้สอน : อ.เกียรติพงษ์  ยอดเยี่ยมแกร
สาขาวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ภาควิชา วิทยาศาสตร์ประยุกต์

คำอธิบายรายวิชา
         หลักการการออกแบบภาพ 3 มิติ โดยใช้หลักพื้นฐานจากรูปทรงเลขาคณิตแบบต่างๆ การสร้างพื้นผิว การกำหนดแสง การกำหนดมุมกล้อง และหลักการเบื้องต้นในการสร้าง ภาพเคลื่อนไหว โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่องานออกแบบและสร้างภาพ 3 มิติ

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อให้นักศึกษาทราบหลักการออกแบบภาพ 3 มิติ
   2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวาดรูปพื้นฐานจากรูปทรงเรขาคณิต
   3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถกำหนดพื้นผิว แสง มุมกล้องได้สมจริง
   4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติได้

กิจกรรมการเรียนการสอน

สัปดาห์/ครั้งที่ เนื้อหาการเรียนการสอน กิจกรรม/สื่อ
1

พบนักศึกษาชี้แจงการเรียนการสอนตลอดภาคเรียน
หลักการทั่วไปของออกแบบภาพจำลอง 3 มิติ

Download [ Slide part 1 ]

บรรยาย
อภิปรายในชั้นเรียน
2 การใช้งานโปรแกรมออกแบบภาพจำลอง 3 มิติเบื้องต้น ภาพรวมโปรแกรม
มุมมอง การปรับมุมมอง เครื่องมือ และการวาดภาพรูปทรงพื้นฐาน
ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
สาธิตและสาธิต
3 การวาดภาพรูปทรงพื้นฐาน และการปรับแต่งคุณสมบัติรูปทรง
การเคลื่อนย้าย การย่อ การขยาย การปรับรายละเอียด
ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
บรรยายและสาธิต
4 การสร้างพื้นผิว การกำหนดพื้นผิว การใส่แสง และมุมกล้อง
การเรนเดอร์ภาพ
ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
บรรยายและสาธิต
5 การปรับแต่งองค์ประกอบย่อยของวัตถุ เช่น vertex , edge , vade ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
บรรยายและสาธิต
6 การขึ้นรูปวัตถุจากรูปทรงพื้นฐาน
Workshop 1 ยานอวกาศ
ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
บารรยายและสาธิต
7 สอบกลางภาค  
8 การขึ้นรูปวัตถุจากรูปทรงพื้นฐาน
Workshop 2 เครื่องใช้ภายในบ้าน
ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
บรรยายและสาธิต
9-10 การวาดภาพแบบจำลองขั้นสูง
Workshop 3
ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
บรรยายและสาธิต
11-12 Workshop 4 ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
บรรยายและสาธิต
13-14 การสร้างภาพเคลื่อนไหว การเรนเดอร์ภาพเคลื่อนไหว ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
บรรยายและสาธิต
15 สอบปลายภาค  

การวัดประเมินผล/ประเมินผล  70 : 30

  • คะแนนเก็บระหว่างภาค  70 คะแนน
   • งาน และแบบฝึกหัด  20  คะแนน
   • สอบกลางภาค  30 คะแนน
   • อภิปรายหน้าชั้น  10 คะแนน
   • คะแนนการมาเรียน/จิตพิสัย 10 คะแนน
  • คะแนนปลายภาค
   สอบปลายภาค  30 คะแนน