MULT2402

MULT2402 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย Multimedia Media Construction 

ประมวลการสอนรายวิชาการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รหัสวิชา MULT2402

ชื่อวิชา การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย

             Multimedia Construction

ภาคการศึกษา...../............ ปีการศึกษา..............

อาจารย์ผู้สอน เกียรติพงษ์   ยอดเยี่ยมแกร

สาขาวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ภาควิชา วิทยาศาสตร์ประยุกต์

คำอธิบายรายวิชา

       หลักการผลิตสื่อ การสร้างองค์ประกอบต่างๆ ของงานออกแบบสื่อ ทั้งด้านศิลปะและทคโนโลยีที่ช่วยในการออกแบบและการผลิตผลงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาการในการสร้างจินตนาการ โดยเข้าถึงอารมณ์ของผลงานนั้นว่า จะให้ความรู้สึกที่โดดเด่นอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้งานออกแบบมีคุณภาพและเป็นเอกลักษณ์

วัตถุประสงค์

 1. นักศึกษาสามารถอธิบายองค์ประกอบของงานออกแบบสื่อได้
 2. นักศึกษาสามารถออกแบบที่มีความสร้างสรรค์และเป็นเอกลักษณ์
 3. นักศึกษามีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการออกแบบอย่างน้อย 1 ด้าน

แผนการสอน

สัปดาห์ที่ วันเดือนปี เนื่อหา กิจกรรมการสอน
1 ตามกลุ่ม

ชี้แจงกิจกรรมการเรียนการสอน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย

บรรยาย / แลกเปลี่ยนความเห็น
[ download slide ]

2  

สื่อมัลติมีเดียคืออะไร ประเภทของสื่อมัลติมีเดีย 

บรรยาย / แลกเปลี่ยนความเห็น

download slide ]

3  

ขั้นตอนการสร้างสื่อมัลติมีเดีย...

การกำหนดเรื่อง กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์

บรรยาย / ซักถาม

Slide ][ ใบงาน ]

4  

การวิเคราะห์และออกแบบสื่อมัลติมีเดีย

บรรยาย / ซักถาม
[ Slide ][ ใบงาน ]

5  

ปฏิบัติการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย

บรรยาย / ซักถาม

ฝึกปฏิบัติการ

6  

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เครื่องมือเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
ภาพประกอบ [ ภาพ 1 ] [ ภาพ 2] [ ภาพ 3]

บรรยาย / ซักถาม

ฝึกปฏิบัติการ

7 ตามประกาศ สอบกลางภาค สอบข้อเขียน
8  

ศึกษาเครื่องมื่อในการพัฒนาสื่อ + ปฏิบัติการพัฒนาสื่อ

บรรยาย / ซักถาม

ฝึกปฏิบัติการ

9  

ศึกษาเครื่องมื่อในการพัฒนาสื่อ + ปฏิบัติการพัฒนาสื่อ

บรรยาย / ซักถาม

ฝึกปฏิบัติการ

10  

ศึกษาเครื่องมื่อในการพัฒนาสื่อ + ปฏิบัติการพัฒนาสื่อ

บรรยาย / ซักถาม

ฝึกปฏิบัติการ

11  

ศึกษาเครื่องมื่อในการพัฒนาสื่อ + ปฏิบัติการพัฒนาสื่อ

บรรยาย / ซักถาม

ฝึกปฏิบัติการ

12  

ศึกษาเครื่องมื่อในการพัฒนาสื่อ + ปฏิบัติการพัฒนาสื่อ

บรรยาย / ซักถาม

ฝึกปฏิบัติการ

13  

การประยุกต์ใช้สื่อมัลติมีเดีย

บรรยาย / ซักถาม

ฝึกปฏิบัติการ

14  

การประเมินผลสื่อมัลติมีเดีย

บรรยาย / ซักถาม

ฝึกปฏิบัติการ

15  

การเผยแพร่สื่อมัลติมีเดีย

ปฏิบัติการ

16 ตามประกาศ

สอบปลายภาค

สอบข้อเขียน


การวัดผลและการประเมินผล

 • การวัดผล
  • คะแนนระหว่างภาค
   • สอบเก็บคะแนนกลางภาค 30 คะแนน
   • รายงาน 10 คะแนน
   • ชิ้นงาน 20 คะแนน
   • คุณธรรมจริยธรรม การแต่งกาย 10 คะแนน
  • คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

การประเมินผล

         วัดค่าเป็นระดับคะแนนอิงเกณฑ์โดยมีช่วงคะแนนดังต่อไปนี้

 • คะแนน 80 - 100 ได้ระดับ A
 • คะแนน 75 - 79 ไดัระดับ B+
 • คะแนน 70 - 74 ได้ระดับ B
 • คะแนน 65 - 69 ได้ระดับ C+
 • คะแนน 60 - 64 ได้ระดับ C
 • คะแนน 55 - 59 ได้ระดับ D+
 • คะแนน 50 - 54 ได้ระดับ D
 • คะแนน 0 - 49 ไม่ผ่าน(F)
 • กรณีค้างส่งงาน(คะแนนรวมค้างมีผลต่อค่าระดับคะแนน) ได้ I
 • ขาดสอบปลายภาค ได้ FM ต้องติดต่อคณะเพื่อขอสอบภายใน 15 วันนับจากวันสิ้นสุดการสอบปลายภาค

----------------------------------------------