MULT2303 การสร้างแอนิเมชันสำหรับงานมัลติมีเดีย

รหัสวิชา : MULT3502
ชื่อวิชา : การสร้างภาพเคลื่อนไหวสำหรับงานมัลติมีเดีย
(Animation for Multimedia)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ผู้สอน : อ.เกียรติพงษ์  ยอดเยี่ยมแกร
สาขาวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ภาควิชา วิทยาศาสตร์ประยุกต์
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิด หลักการและการปฏิบัติการในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารโดยใช้มัลติมีเดีย ความสัมพันธ์ระหว่างระบบปฏิบัติการกับมัลติมีเดีย การประมวลภาพ การทำภาพเคลื่อนไหว การนำอุปกรณ์หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มาประกอบกัน หรือการแลกเปลี่ยนข่าวสารและการนำเสนอข้อมูล ฐานข้อมูลมัลติมีเดีย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวได้อย่างน้อย 2 แบบ
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งมาประยุกต์สร้างภาพเคลื่อนไหวได้
วัน-เวลาที่ทำการสอน
วันอาทิตย์ เวลา 8.30 – 12.00 (คาบ 1 – 4 ) ห้อง 15-1210

bullet_yellowรหัสวิชา : MULT2303

ชื่อวิชา : การสร้างภาพเคลื่อนไหวสำหรับงานมัลติมีเดีย (Animation for Multimedia)

สาขาวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดียภาควิชา วิทยาศาสตร์ประยุกต์

bullet_yellowคำอธิบายรายวิชา

                แนวคิด หลักการและการปฏิบัติการในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารโดยใช้มัลติมีเดีย ความสัมพันธ์ระหว่างระบบปฏิบัติการกับมัลติมีเดีย การประมวลภาพ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการสร้างแอนิเมชัน

bullet_yellowวัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวได้อย่างน้อย 2 แบบ
 2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งมาประยุกต์สร้างภาพเคลื่อนไหวได้

bullet_yellowวัน-เวลาที่ทำการสอน

วันจันทร์ เวลา 08:30-12:30 และ13:30 - 17:30 (คาบ 1-4 และ 6 – 9 ) ห้อง 15-0505 อาคารจันทราฯ

bullet_yellowแผนการสอน

สัปดาห์ที่

วันเดือนปี

เนื้อหา

กิจกรรม

1

06/01/2560

แนะนำเนื้อหารายวิชาและ วิธีการเรียนการสอนชี้แจงรายละเอียดเนื้อหาวิชาทั้งภาคปฏิบัติและทฤษฎี

บรรยาย [ แนวการสอน ]

ใบงาน

2

13/01/2560

ความหมาย ประเภทและประวัติการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่

บรรยาย และแบบฝึกหัด
[ Download Slide ]

3

20/01/2560

หลักการทั่วไปเกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหว Timing , Ease in and out , Arcs, Exaggeration

บรรยาย ปฏิบัติ

Download Slide ]

4

27/01/2560

หลักการทั่วไปเกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหว Anticipation , Follow through , Squash and stretch , Staging , Appealเป็นต้น

บรรยาย ปฏิบัติ [ Arcs step ]

[ Lab Adobe Flash ]

[ Demo Cartoon ]

5

03/02/2560

กระบวนการสร้างภาพเคลื่อนไหว
Pre-production , Production และ Post-production

บรรยาย และแบบฝึกหัด

[ Stop Motion Tools ]

6

10/02/2560

วิธีการทางภาพเคลื่อนไหวแบบ Post-to-Post

บรรยาย และปฏิบัติ

7

17/02/2560

เทคนิคทางภาพเคลื่อนไหว การเดิน การเดินย่อง การวิ่ง การกระโดด และการกระเด้ง

 ปฏิบัติ และอภิปราย

8

24/02/2560

สอบกลางภาค

 

9

3/03/2560

ปฏิบัติการภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง การเลือกวัสดุ การจัดแสงและการใส่พื้นผิวของตัวละคร หลักการใช้มุมกล้องและสตอรี่บอร์ด

บรรยาย และปฏิบัติ

10

10/03/2560

การใส่กระดูกและการโพสท่าให้กับตัวละคร (Rigging and posing

บรรยาย และปฏิบัติ

11

17/03/2560

วิธีการกำหนดท่าทางการเดินและการวิ่งของตัวละคร (Walking and running)

ปฏิบัติ และอภิปราย

12

24/03/2560

การบันทึกท่าทางการเคลื่อนไหวเพื่อนำเป็นพื้นฐานในการสร้างภาพเคลื่อนไหว (Motion capture based animation)

บรรยาย และสาธิต

13

31/03/2560

ประยุกต์หลักการทางด้านฟิสิกส์สำหรับการสร้างภาพเคลื่อนไหว Particle system:Fluid, Hair, Cloth

บรรยาย และปฏิบัติ

14

07/04/2560

Deformable models

ปฏิบัติ และอภิปราย

15

14/04/2560

การติดตามการเคลื่อนไหวจากวิดิทัศน์
Motion tracking

ปฏิบัติ และอภิปราย

16

21/04/2560

นำเสนอโครงงาน

นำเสนอเป็นกลุ่ม

 bullet_blackการวัดประเมินผล/ประเมินผล  70 : 30

 • คะแนนเก็บระหว่างภาค70คะแนน 
  • งาน และแบบฝึกหัด20 คะแนน
  • สอบกลางภาค30คะแนน
  • อภิปรายหน้าชั้น10คะแนน
  • คะแนนการมาเรียน/จิตพิสัย10คะแนน
 • คะแนนปลายภาค 
  • สอบปลายภาค30 คะแนน

 

 

หมายเหตุ กรณีสอนร่วมกับผู้สอนท่านอื่นจะเก็บคะแนน 50% ของคะแนนทั้งหมด

bullet_blackตำราหลัก

 1. กำพล ลีลากรณ์. Flash Action Script. สำนักพิมพ์ Provision. 2551.
 2. อนุรักษ์ ภู่เนตร. สร้างงาน 3D ด้วย 3D Studio MAX. สำนักพิมพ์ Yes Press. 2551.
 3. ธรรมปพน ลีอำนวยโชค. Intro to Animation คู่มือสำหรับการเรียนรู้แอนิเมชั่นเบื้องต้น. Than Books. 2550.
.........................................................................