MULT1106 Multimedia Programming

รหัสวิชา MULT1106
ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมสำหรับงานมัลติมีเดีย
Name Multimedia Programming

bullet คำอธิบายรายวิชา
       หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การเขียนโปรแกรมแบบเชิงโครงสร้าง การใช้เงื่อนไข เส้นทางเลือก และการวนซ้ำ โครงสร้างข้อมูลพื้นฐานต่างๆ การทำขบวนการทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ เพื่อการเข้าถึงข้อมูลในระบบ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยใช้ภาษาที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของงานมัลติมีเดีย

bullet วัตถุประสงค์

   1. เพื่อศึกษาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
   2. เพื่อให้นึกศึกษาทราบถึงโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานและหลักการคำนวณทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์
   3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้างได้
   4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข ทางเลือก และวนซ้ำ ได้
   5. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรมข้อมูลมัลติมีเดียแบบ 2 มิติและ 3 มิติได้

bullet ข้อกำหนดเฉพาะของรายวิชา

  1. นักศึกษาต้องมีอีเมล์เพื่อใช้ในการส่งงานปฏิบัติการอย่างน้อย 1 อีเมล์
  2. นักศึกษาต้องจัดหา Flash Drive สำหรับเก็บชิ้นงานหรือการให้งานไว้เป็นของตนเอง
  3. นักศึกษาที่แต่งกายไม่สุภาพจะถูกตัดคะแนนจิตพิสัยตามแต่เห็นสมควร
  4. การคัดลอกชิ้นงานเพื่อส่งงาน จะได้คะแนนเฉพาะชิ้นแรกที่ตรวจชิ้นที่ซ้ำคนอื่นจะไม่ได้คะแนน โดยไม่พิจารณาว่าใครเป็นผู้คัดลอก

bullet  แผนการสอนตลอดภาคเรียน

สัปดาห์ที่ เนื้อหา / กิจกรรมการสอน วิธีการสอน
1 พบนักศึกษาชี้แจงกิจกรรมการเรียนการสอน
หลักการเขียนโปรแกรมมัลติมีเดียเบื้องต้น
เข้าพบชี้แจงกิจกรรม
2 ทำความรู้จักกับโปรแกรม Adobe Flash CS
เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Adobe Flash CS เบื้องต้น
ทำความเข้าใจกับ symbol Object (Movie clip , Graphic , Button)
บรรยาย
ฝึกปฏิบัติการ
อภิปรายซักถามในชั้นเรียน
3 รู้จักกับ Action Scripts การเขียน Action Scrip เบื้องต้น
Download [ Action Script 1 ] [ ตัวอย่างการทำ ] เก่าหน่อยคับ
ตัวอย่างการทำ 2 ]
บรรยาย
ฝึกปฏิบัติการ
อภิปรายซักถามในชั้นเรียน
มอบหมายงาน
4 ทำความรู้จักกับ Static Text , Dynamic Text และ Input Text
การรับค่า ตัวแปร การแสดงผล และการนำตัวแปรไปใช้
[ ตัวอย่างการทำ ][ ตัวอย่างงาน ]
บรรยาย
ฝึกปฏิบัติการ
แบบฝึกหัด
5 คำสั่งเงื่อนไข if ( ... ) , if ( ... ) ... else ...
ตัวอย่างการทำ ] [ movie clip ]

บรรยาย
ฝึกปฏิบัติการ
อภิปรายซักถามในชั้นเรียน
6 คำสั่งเงื่อนไข if ( ... ) , if ( ... ) ... else ... ต่อ
[ ตัวอย่างการทำ ]
บรรยาย
ฝึกปฏิบัติการ
อภิปรายซักถามในชั้นเรียน
7 สอบกลางภาค  
8 คำสั่งการทำงานแบบวนรอบ (Loop)
  loop for
  [ ตัวอย่างการทำ ]
บรรยาย
ฝึกปฏิบัติการ
อภิปรายซักถามในชั้นเรียน
9 Work shop ที่ 2 (ต่อ)
  (เริ่มต้นเขียน Scripts และทดสอบแก้ไข )
บรรยาย
ฝึกปฏิบัติการ
อภิปรายซักถามในชั้นเรียน
10 Work shop ที่ 4
  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เกมส์ยิงเป้า
  (วางกรอบแนวคิด สร้างหน้า Intro สร้างส่วนประกอบ )
บรรยาย
ฝึกปฏิบัติการ
อภิปรายซักถามในชั้นเรียน
11 Work shop ที่ 4 (ต่อ)
  (เริ่มต้นเขียน Scripts การจำลองมุมมอง 3D และทดสอบแก้ไข )
บรรยาย
ฝึกปฏิบัติการ
อภิปรายซักถามในชั้นเรียน
12 มองหมายงานโครงงานกลุ่ม พัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับงานมัลติมีเดีย ประชุมกลุ่มปฏิบัติการ
ผู้สอนให้คำปรึกษาแนะนำ
13 ดำเนินงานพัฒนาโครงงาน ปฏิบัติการกลุ่ม
ผู้สอนให้คำปรึกษาแนะนำ
14 นำเสนอโครงงาน นำเสนอหน้าชั้นเรียน
ซักถามระหว่างกลุ่ม
15 สอบปลายภาค (โปรดติดตามตารางสอบ)  

bullet คะแนนและการประเมินผล
     คะแนนเก็บ

  • คะแนนระหว่างภาค 70 คะแนน
   • คะแนนสอบกลางภาค 30 คะแนน
   • คะแนนจิตพิสัย/การเข้าเรียน 10 คะแนน
   • คะแนนโครงงาน 20 คะแนน
   • คะแนนการบ้าน/Quiz 10 คะแนน
  • คะแนนปลายภาค 30 คะแนน

    การประเมินผล ค่าระดับคะแนน
        การประเมินผล ผู้สอนใช้การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์มีค่าระดับคะแนนดังนี้

   • คะแนน 80 - 100 ได้ระดับ A
   • คะแนน 75 - 79 ได้ระดับ B+
   • คะแนน 70 - 74 ได้ระดับ B
   • คะแนน 65 - 69 ได้ระดับ C+
   • คะแนน 60 - 64 ได้ระดับ C
   • คะแนน 55 - 59 ได้ระดับ D+
   • คะแนน 50 - 54 ได้ระดับ D

เอกสารตำราหลัก
     สรวุฒิ ชัยดรุณ. Flash Game Workshop สร้างเกมสนุกสุดมันส์ด้วย Adobe Flash. โปรวิชั่น จำกัด. 2555

.....................................................