MULT1101 หลักการทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

multimedia tech title

MULT1101 หลักการทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย Princeple of Multimedia Technology

สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คำอธิบายรายวิชา

      ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมัลติมีเดีย การประยุกต์ใช้มัลติมีเดียและความต้องการการตอบโต้ด้วยมัลติมีเดีย การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบการโต้ตอบ คอร์สแวร์ ไฮเปอร์มีเดีย เวิร์ลไวด์เว็บ อินเตอร์เน็ตเทคโนโลยี และทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตเทคโนโลยี

จุดประสงค์การเรียนรู้

 • เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายความหมาย องค์ประกอบ เกี่ยวกับมัลติมีเดียได้
 • เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายถึงหลักการหรือลักษณะของสื่อมัลติมีเดียที่มีอยู่ในปัจจุบันได้
 • เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียในการทำงาน หรือชีวิตประจำวันได้

ข้อกำหนดเฉพาะของรายวิชา

 • นักศึกษาภาคปกติต้องแต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ภาคนอกเวลาต้องแต่งกายสุภาพ
 • นักศึกษาควรจัดหาสื่อบันทึกชนิด Flash Drive เพื่อสำหรับเก็บบันทึกชิ้นงานในระหว่างการเรียน
 • นักศึกษาที่ขาดเรียนเกิน 5 ครั้งจะมีคะแนนการเข้าชั้นเรียนเป็น 0

เข้าห้องเรียน

ห้องเรียน Google Classroom MULT1101 กลุ่ม  101

ห้องเรียน Google Classroom MULT1101 กลุ่ม  201

 * หมายเหตุ ต้อง Login เข้า Google ด้วยอีเมลล์ @chandra.ac.th เพื่อเข้า Class *

คู่มือการเข้าใช้งาน e-Mail @chandra.ac.th Google for edu 

เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน

สัปดาห์

เนื้อหาการเรียนการสอน

กิจกรรมการสอน

1 พบนักศึกษา ชี้แจงกระบวนการเรียนการสอน
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมัลติมีเดีย ความหมาย องค์ประกอบของมัลติมีเดีย

[ แนวการสอน ]

[ บรรยาย ]

[ แบบฝึกหัด ]

2 บทที่ 1 ประโยชน์ รูปแบบการนำเสนอ ขอบเขตและลักษณะของมัลติมีเดีย

[ บรรยาย ]

[ แบบฝึกหัด ]

3 บทที่ 2 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับมัลติมีเดีย เทคโนโลยีการนำเข้า
มาดูกันว่า DLP Projector และ LCD Projector ทำงานอย่างไร. หน้าจอสัมผัส iPhone ล่ะ

[ บรรยาย ]

 

4 บทที่ 2 เทคโนโลยีการเก็บบันทึก การบีบอัดย่อขนาด และเทคโนโลยีซอฟต์แวร์.

[ แบบฝึกหัด ]

5 บทที่ 3 การประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย การประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษา ความบันเทิง การฝึกอบรม ทางธุรกิจ
การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

post ความเห็นผ่าน Smart phone [ Click เพื่อ scan QR Code ]

[ บรรยาย ]
[ แบบฝึกหัด ]

6

บทที่ 4 สื่อมัลติมีเดีย ได้แก่ ข้อความ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และการเชื่อมโยง
      เรื่องข้อความ และภาพนิ่ง
      ซอต์แวร์ด้านภาพนิ่ง และ การปรับแต่งภาพนิ่งดิจิตอล [ Image ] Retouch [ Cartoon ]

[ บรรยาย ]

7

บทที่ 4 สื่อมัลติมีเดีย ได้แก่ ข้อความ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และการเชื่อมโยง (ต่อ)
      เรื่อง เสียง

      Workshop Animation และ Sound

[ บรรยาย ]

ปฏิบัติการ

8

สอบกลางภาค

 
9 บทที่ 5 การพัฒนาระบบมัลติมีเดีย การออกแบบการโต้ตอบ วงจรการพัฒนาระบบ

ปฏิบัติการ

[ แบบฝึกหัด ]

10

บทที่ 6 อีเลิร์นนิ่ง ประโยชน์ของอีเลิร์นนิ่ง ระบบบริหารจัดการรายวิชา มาตรฐานสกอร์ม

 

ปฏิบัติการ

11

บทที่ 6 คอร์สแวร์ รูปแบบคอร์สแวร์ การผลิตชุดการเรียน (ต่อ)
ปฏิบัติการการใช้งานระบบ LMS using Moodle 2.6

[ บรรยาย ]

ปฏิบัติการ

12

บทที่ 7 ไฮเปอร์เท็กซ์และไฮเปอร์มีเดีย หลักการของไฮเปอร์เท็กซ์ไฮเปอร์มีเดีย แบบจำลองการทำงาน ประโยชน์ ข้อจำกัด

[ บรรยาย ]

ปฏิบัติการ

13

บทที่ 8 เวิลร์ดไวด์เว็บและอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีเครือข่าย เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

[ บรรยาย ]

[ ค้นคว้า ]

14

บทที่ 8 ระบบมัลติมีเดียบนเครือข่าย โปรโตคอล เทคโนโลยีเว็บไซต์ วิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (ต่อ)

[ บรรยาย ]

[ ค้นคว้า ]

15 นำเสนอรายงาน -
16

สอบปลายภาค

 

คะแนนสำหรับการประเมินผล

 • คะแนนเก็บระหว่างภาค 70 คะแนน     
  • คะแนนการเข้าชั้นเรียน ความประพฤติ 10
  • คะแนนการค้นคว้ารายงาน 10
  • คะแนนสอบกลางภาค 30 คะแนน
  • คะแนนชิ้นงานปฏิบัติการ 20
 • คะแนนสอบปลาภาค 30 คะแนน

เกณฑ์ในการตัดเกรด

 • 0-49 คะแนน ได้ระดับ F
 • 50-54 คะแนน ได้ระดับ D
 • 55-59 คะแนน ได้ระดับ D+
 • 60-64 คะแนน ได้ระดับ C
 • 65-69 คะแนน ได้ระดับ C+
 • 70-74 คะแนน ได้ระดับ B
 • 75-79 คะแนน ได้ระดับ B+
 • 80-100 คะแนน ได้ระดับ A
 • ขาดส่งงาน ขาดสอบกลางภาค คะแนนไม่สมบูรณ์ ประเมิน I ต้องแก้ไขภายในภาคเรียนถัดไป
 • ขาดสอบปลายภาคได้ระดับคะแนน FM ต้องยื่นคำร้องขอสอบภายใน 15 วันนับจากวันที่มีสอบ
 • นักศึกษาที่ไม่มีคะแนนเก็บเกินกว่า 3 ช่อง จะถูกประเมินผล F

เอกสารประกอบการสอน

 • Download แนวการสอน
 • เอกสารประกอบการสอน "เทคโนโลยีมัลติมีเดีย" อาจารย์ เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร
 • เว็บไซต์ http://www.sc.chandra.ac.th/kiadtipo-yo 

kiadtipo web