Mult3903 หัวข้อเรื่องทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียที่ทันสมัย(Topics in Multimedia Technology)

รหัสวิชา : MULT3903
ชื่อวิชา: หัวข้อเรื่องทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียที่ทันสมัย(Topics in Multimedia Technology)


คำอธิบายรายวิชา

      ความก้าวหน้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เช่น สื่อประสม ซอฟท์แวร์ ทฤษฎีระเบียบวิธีการ การประยุกต์ใช้งาน เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ที่ทันสมัย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และสามารถนำความรู้ทางด้านวิชาการมาประยุกต์ใช้งานทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียได้อย่างถูกต้อง

 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียสมัยใหม่

 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับสู

ห้องเรียน Google Class

เข้าห้องเรียน Google classroom MULT3903

แผนการสอน

สัปดาห์ที่

เนื้อหา

กิจกรรม

-

วันหยุดราชการ

 

1

แนะนำเนื้อหารายวิชา และวิธีการเรียนการสอน ชี้แจงรายละเอียดเนื้อหา การส่งงาน การให้คะแนน

บรรยาย ค้นคว้า อภิปรายและทำ

2

แนะนำพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

บรรยายและค้นคว้า

3

ประเภทของการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

บรรยายและค้นคว้า

4

หัวข้อเรื่องทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียที่ทันสมัย

บรรยาย ค้นคว้า ฝึกปฏิบัติและส่งงาน

5

แนะนำวิธีการศึกษาค้นคว้าเอกสาร หัวข้อ แหล่งที่มา พื้นฐานความรู้ในการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต

บรรยาย ค้นคว้า ฝึกปฏิบัติและส่งงาน

6

ผลการค้นคว้าของหัวข้อที่ศึกษา

บรรยาย ค้นคว้า ฝึกปฏิบัติและส่งงาน

7

สอบกลางภาค

 

8

วิธีการวิเคราะห์หัวข้อเรื่องโครงการวิจัย และวิธีการสรุป

บรรยาย ฝึกปฏิบัติและส่งงาน

9

หัวข้อและขั้นตอนการเขียนโครงการวิจัย

บรรยาย ฝึกปฏิบัติและส่งงาน

10

หัวข้อและขั้นตอนการเขียนโครงการวิจัย(ต่อ)

บรรยาย ฝึกปฏิบัติและส่งงาน

11

ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัยทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

บรรยาย ฝึกปฏิบัติและส่งงาน

12

วิธีการนำเสนอโครงการวิจัย

บรรยาย ฝึกปฏิบัติและส่งงาน

13

นำเสนอโครงการวิจัยทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ตามกรณีศึกษาหรือตัวอย่างที่ได้ศึกษา

นำเสนองานรายบุคคล

14

นำเสนอโครงการวิจัยทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ตามกรณีศึกษาหรือตัวอย่างที่ได้ศึกษา

นำเสนองานรายบุคคล

15

อภิปรายสรุปผล สาระที่ได้

อภิปรายกลุ่ม

การวัดประเมินผล/ประเมินผล 70 : 30

 • คะแนนเก็บระหว่างภาค 70 คะแนน
  • งาน และแบบฝึกหัด 20 คะแนน
  • คะแนนสอบความคืบหน้า 30 คะแนน (กลางภาค)
  • อภิปรายหน้าชั้น 10 คะแนน
  • คะแนนการมาเรียน/จิตพิสัย 10 คะแนน
 • คะแนนนำเสนอ 3 บท 30 คะแนน (ปลายภาค)

การวัดประเมินผล

  • A ......81 – 100
  • B+.....74 - 80
  • B.......68 - 74
  • C+....62 - 67
  • C......54 - 61
  • D+....48 - 53
  • D......41 - 47
  • F.......0 – 40

ประเด็นหัวข้อที่ต้องศึกษาค้นคว้าMULT3903 Toppic