หน้าแรก

Welcome to your site! This is your homepage, which is what most visitors will see when they come to your site for the first time.

Welcome to your site! This is your homepage, which is what most visitors will see when they come to your site for the first time.

เกี่ยวกับครูจูน

You might be an artist who would like to introduce yourself and your work here or maybe you’re a business with a mission to describe.

บทความ

เขียนบทความทางวิชาการอย่างไรดี

การเขียนบทความ  คือ  อีกกลไกหนึ่งที่จะทำให้คุณได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้แก่ผู้อ่านได้ในวงกว้าง ลองทำตามคำแนะนำแล้วคุณจะพบว่ามันไม่ยากอย่างที่คิด และคุณจะเป็นอีกทรัพยากรหนึ่งที่มีคุณค่ายิ่งสำหรับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Test1 Test3 Test5 Test2 Test4 Test6

เริ่มต้นเขียนโปรแกรมอย่างง่าย

Program ความหมายคือ ชุดคำสั่งที่เป็นระบบขั้นตอนสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ ทํางาน ซึ่งโปรแกรมที่จะใช้สั่งงานคอมพิวเตอร์ได้นั้นจะต้องเขียนด้วยภาษาที่ คอมพิวเตอร์เข้าใจและสามารถปฎิบัติตามได้ เรียกภาษาทึ่ใช้สั่งคอมพิวเตอร์นี้ว่า ภาษาคอมพิวเตอร์โดยผลลัพธ์จะได้ ตามความต้องการ ซึ่งกฎเกณฑ์ต่างๆ ….ที่ควบคุมการเขียนโปรแกรม คือ ภาษาโปรแกรม

ติดต่อ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม